پژوهش های قرآنی, دوره (18), شماره (3), سال (2012-11) , صفحات (4-22)

عنوان : ( تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء قرآن )

نویسندگان: سیدحسین سیدی , زهرا حامدی شیروان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش آیاتی از جزءهای بیست ونهم و سی ام قرآن مجید که درباره قیامت هستند از منظر تحلیل گفتمان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی

, قیامت, قرآن, تحلیل گفتمان, ساختارهای گفتمان مدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043701,
author = {سیدی, سیدحسین and حامدی شیروان, زهرا},
title = {تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء قرآن},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2012},
volume = {18},
number = {3},
month = {November},
issn = {2251-9815},
pages = {4--22},
numpages = {18},
keywords = {قیامت، قرآن، تحلیل گفتمان، ساختارهای گفتمان مدار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء قرآن
%A سیدی, سیدحسین
%A حامدی شیروان, زهرا
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2012

[Download]