پژوهش های قرآنی, دوره (19), شماره (1), سال (2013-5) , صفحات (38-52)

عنوان : ( درآمدی بر زیبایی شناسی تکرار حروف در نظماهنگ درونی آیات قرآن )

نویسندگان: سیدحسین سیدی , فرحناز شاهوردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موسیقی یکی از حوزه های وسیع کارکرد علم زیبایی شناسی است و یکی از رازهای زیبایی متون و شاهکارهای ادبی نیز به شمار می آید.

کلمات کلیدی

, قرآن, زیبایی, تکرار, تکرار حروف, نظماهنگ درونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043702,
author = {سیدی, سیدحسین and شاهوردی, فرحناز},
title = {درآمدی بر زیبایی شناسی تکرار حروف در نظماهنگ درونی آیات قرآن},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2013},
volume = {19},
number = {1},
month = {May},
issn = {2251-9815},
pages = {38--52},
numpages = {14},
keywords = {قرآن، زیبایی، تکرار، تکرار حروف، نظماهنگ درونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درآمدی بر زیبایی شناسی تکرار حروف در نظماهنگ درونی آیات قرآن
%A سیدی, سیدحسین
%A شاهوردی, فرحناز
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2013

[Download]