اولین کنگره ملی سلامت غذا، تولید، تبدیل، مصرف , 2014-10-15

عنوان : ( ارزیابی چرخه حیات (LCA) نظام های تولید گندم آبی کشور )

نویسندگان: سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری , عاطفه قلیزادگان احسان آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف اثرات زیست محیطی نظام تولید گندم آبی کشور بر مبنای میزان مصرف کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات در سال 1392 انجام شد. LCA در چهار گام تعریف اهداف و حوزه عمل مطالعه، ممیزی چرخه حیات و ارزیابی تأثیر چرخه حیات محاسبه شد. گروه های تأثیر شامل گرمایش جهانی، اسیدی شدن و اوتریفیکاسیون در بوم نظام های آبی و خشکی بودند. نتایج نشان داد که بیشترین پتانسیل گرمایش جهانی، اسیدی شدن و اوتریفیکاسیون نظام های آبی و خشکی برای سطح کودی بیش از 220 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به ترتیب با61/889 واحد معادل دی اکسید کربن به ازای یک تن دانه، 53/1 واحد معادل دی اکسید گوگرد به ازای یک تن دانه، 41/2 واحد معادل PO4 به ازای یک تن دانه و 11/1 واحد معادل NOx به ازای یک تن دانه محاسبه گردید. دامنه شاخص زیست محیطی نظام های تولید گندم آبی در دامنه 55/0-47/به ازای یک تن دانه برآورد گردید.

کلمات کلیدی

, اسیدی شدن, اوتریفیکاسیون نظام¬ آبی, اوتریفیکاسیون نظام¬ خشکی, شاخص زیست¬محیطی, گرمایش جهانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043704,
author = {خرم دل, سرور and رضوانی مقدم, پرویز and امین غفوری, افسانه and قلیزادگان احسان آباد, عاطفه},
title = {ارزیابی چرخه حیات (LCA) نظام های تولید گندم آبی کشور},
booktitle = {اولین کنگره ملی سلامت غذا، تولید، تبدیل، مصرف},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اسیدی شدن، اوتریفیکاسیون نظام¬ آبی، اوتریفیکاسیون نظام¬ خشکی، شاخص زیست¬محیطی، گرمایش جهانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی چرخه حیات (LCA) نظام های تولید گندم آبی کشور
%A خرم دل, سرور
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A امین غفوری, افسانه
%A قلیزادگان احسان آباد, عاطفه
%J اولین کنگره ملی سلامت غذا، تولید، تبدیل، مصرف
%D 2014

[Download]