ژنتیک نوین, دوره (9), شماره (3), سال (2014-10) , صفحات (343-352)

عنوان : ( تفکیک و شناسایی نژادهای قارچ خوراکی دکمه ای با استفاده از نشانگرهای ISSR, ITS, IGS )

نویسندگان: خلیل ملک زاده , احسان محسنی فرد , بنفشه جلال زاده , محمد فارسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نژادهای تجاری قارچ دکمه ای به خاطر اینکه در طی فرایندهای اصلاحی تولید شده و منشا والدینی غالبا مشابه ای دارند شباهت ژنتیکی بالایی با هم دارند. شناسایی و تفکیک ژنوتیپ های این قارچ می تواند راهگشای مسائل اصلاحی و ثبت مالکیت حقوقی در این قارچ باشد. امروزه رو شهای مولکولی ابزار مناسبی را جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی و توانایی جداسازی ژنوتیپ های با رابطه خویشاوندی ISSR بررسی روابط خویشاوندی فراهم کرده اند. نشانگرهای ریبوزومی قار چها به منظور IGS و ITS نزدیک را دارا می باشد. از سوی دیگر، توالی های منحصر به فرد نواحی بررسی روابط تکاملی استفاده می شوند. در این مطالعه توانمندی این ابزارهای مولکولی در تفکیک ژنوتیپ های قارچ مورد بررسی ISSR دکمه ای مورد بررسی قرار گرفت. 23 ژنوتیپ از سه گونه قارچ دکم های با استفاده از 20 آغازگر ریبوزومی آنها نیز به کمک آغازگرهای اختصاصی تکثیر و توالی یابی شد. از 20 IGS و ITS قرار گرفتند و نواحی تعداد 13 آغازگر با ایجاد 245 باند قابل امتیازدهی و 242 باند چندشکل جهت بررسی روابط ژنتیکی ،ISSR آغازگر 0) به ترتیب به آغازگرهای 841 / 0 و 95 / میان ژنوتیپ ها مناسب تشخیص داده شدند. کمترین ضرایب چندشکلی ( 92 1) به 11 آغازگر دیگر تعلق گرفت. کمترین و بیشترین ضریب شباهت ژنتیکی به / و 809 بیشترین ضریب چندشکلی ( 0 841 ،809 ، 0 بدست آمد. آغازگرهای 808 / با 961 Yousefi 0 و 512 و / با 100 Dezful و P ترتیب بین ژنوتی پهای 4 و 842 توانایی جداسازی کلیه ژنوتیپ ها را با وجود روابط خویشاوندی نزدیک آنها دارند. از سوی دیگر، نتایج نشان داد که این نواحی علیرغم عدم قابلیت تفکیک درون گونه ای، در تفکیک بین IGS و ITS توالی یابی نواحی از قابلیت بالاتری در تفکیک IGS و ITS در مقایسه با نواحی ISSR گونه ای کارآمد می باشند. بنابراین نشانگرهای ژنوتیپ های با رابطه خویشاوندی نزدیک در قارچ خوراکی دکم های برخوردار بوده و می توانند به عنوان ابزاری کارآمد در انگش تنگاری و ثبت حقوقی نژادهای تجاری درون یک گونه مورد استفاده قرار گیرند

کلمات کلیدی

, قارچ خوراکی دکمه ای سفید, منوکاریون, نشانگر ISSR, ITS, IGS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043706,
author = {خلیل ملک زاده and محسنی فرد, احسان and بنفشه جلال زاده and فارسی, محمد},
title = {تفکیک و شناسایی نژادهای قارچ خوراکی دکمه ای با استفاده از نشانگرهای ISSR, ITS, IGS},
journal = {ژنتیک نوین},
year = {2014},
volume = {9},
number = {3},
month = {October},
issn = {۲۰۰۸-۴۴۳۹},
pages = {343--352},
numpages = {9},
keywords = {قارچ خوراکی دکمه ای سفید، منوکاریون، نشانگر ISSR; ITS; IGS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفکیک و شناسایی نژادهای قارچ خوراکی دکمه ای با استفاده از نشانگرهای ISSR, ITS, IGS
%A خلیل ملک زاده
%A محسنی فرد, احسان
%A بنفشه جلال زاده
%A فارسی, محمد
%J ژنتیک نوین
%@ ۲۰۰۸-۴۴۳۹
%D 2014

[Download]