ژنتیک نوین, دوره (9), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (151-160)

عنوان : ( بررسی اثر اتیلن بر میزان بیان ژن های DAT، G10H، T16H و AVLBS در گیاه پروانش )

نویسندگان: میثم شعبانی , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروانش (Catharanthus roseus یک گیاه مدل دارویی است. ریشه این گیاه محل تجمع دو آلکالوئید اجمالسین و سرپنتین است، که در درمان بیمار یهای قلبی-عروقی، از جمله فشار خون بالا استفاده م یشود. این گیاه به خصوص به علت وجود آلکالوئیدهای وی نبلاستین و وی نکریستین، که در درمان سرطان به کار برده می شود، اهمیت زیادی پیدا کرده است. با توجه به افزایش تولید متابولیت های این گیاه در تیمار با اتیلن، هدف این تحقیق بررسی بیان پس از AVLBS و DAT ،G10H ،T16H ژن ها و شناخت ژن های موثر در این رابطه بود. بدین منظور بیان ژن های 48 و 72 ساعت با استفاده از تکنیک واکنش زنجیرهای پلیمراز در واحد ،24 ،12 ، تیمار با اتیلن، و در بازه های زمانی 6 در 6 ساعت پس از تیمار با اتیلن نسبت به شاهد AVLBS و DAT ،T16H بررسی شد. بیان ژ نها ،(qRT-PCR) زمان با تابعیت از این الگو در G10H افزایش و در 12 ساعت کاهش یافت و پس از آن روند ثابتی پیدا کرد. همچنین ژن 72 ساعت نیز افزایش بیان داشت و از الگوی سه ژن دیگر تبعیت نکرد. با توجه به نتایج این آزمایش به نظر می رسد که ژن G10H ژن مهمی در پاسخ به اتیلن باشد.

کلمات کلیدی

, بیماری های عروقی پروانش,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043708,
author = {میثم شعبانی and فارسی, محمد and میرشمسی کاخکی, امین},
title = {بررسی اثر اتیلن بر میزان بیان ژن های DAT، G10H، T16H و AVLBS در گیاه پروانش},
journal = {ژنتیک نوین},
year = {2014},
volume = {9},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4439},
pages = {151--160},
numpages = {9},
keywords = {بیماری های عروقی پروانش، اجمالسین،سرپنتین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر اتیلن بر میزان بیان ژن های DAT، G10H، T16H و AVLBS در گیاه پروانش
%A میثم شعبانی
%A فارسی, محمد
%A میرشمسی کاخکی, امین
%J ژنتیک نوین
%@ 2008-4439
%D 2014

[Download]