مطالعات اوراسیای مرکزی, دوره (7), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (101-120)

عنوان : ( تأثیر جمعیت علمای اسلام در پاکستان بر طالبان در افغانستان )

نویسندگان: وحید سینائی , علی صادق اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ظهور طالبان در سال 1331 یکی از پدیدههای مهم در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان، آسیای جنوب غربی، خاورمیانه و جهان اسلام است. طالبان که نخست منادی وحدت و پاکسازی کشور از حاکمان محلی خودکامه، برچیدن گروه های خودسر و ایجاد نظم و ثبات در افغانستان بود پس از کسب پیروزی های اولیه، هدف خود را ایجاد نظامی مبتنی بر شریعت و سنت اعلام کرد. این گروه در مدت کوتاهی توانست بیشتر مناطق افغانستان را تصرف و در کابل امارت اسلامی ایجاد کند. طالبان پس از کسب قدرت، مجموعه ای از قوانین و اقدام های افراطی را به اجرا گذاشت. پرسش اصلی این نوشتار معطوف به شناخت مهمترین عوامل تأثیرگذار در شکل گیری اندیشه و عمل طالبان در افغانستان است. در به قدرت رسیدن طالبان شرایط داخلی افغانستان مؤثر بوده است؛ اما با توجه به نبود پیشینه عمیق و قدرتمندی از اندیشه ها و گروه های بنیادگرا در این کشور، پژوهشگران بیشتر به بررسی نقش دولت های خارجی در شکل گیری طالبان و دستیابی آن به قدرت پرداخته اند. اما فرضیۀ اصلی این نوشتار آن است که جمعیت علمای اسلام در پاکستان از راه مدرسه ها و آموزش های مذهبی خود بیشترین تأثیر را بر شکل گیری، اندیشه، مواضع و اقدام های طالبان در افغانستان داشته است.

کلمات کلیدی

, افغانستان, بنیادگرایی, پاکستان, جمعیت علمای اسلام, طالبان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043726,
author = {سینائی, وحید and اکبری, علی صادق},
title = {تأثیر جمعیت علمای اسلام در پاکستان بر طالبان در افغانستان},
journal = {مطالعات اوراسیای مرکزی},
year = {2014},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-0867},
pages = {101--120},
numpages = {19},
keywords = {افغانستان، بنیادگرایی، پاکستان، جمعیت علمای اسلام، طالبان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر جمعیت علمای اسلام در پاکستان بر طالبان در افغانستان
%A سینائی, وحید
%A اکبری, علی صادق
%J مطالعات اوراسیای مرکزی
%@ 2008-0867
%D 2014

[Download]