سومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق , 2014-10-03

عنوان : ( تاثیر تمرین مقاومتی و تزریق تستوسترون انانتات بر بیومارکرهای عضله قلب در رت های نر )

نویسندگان: سمیرا کرباسی , مهدیه زعیمی , مهرداد مهری , امیر رشیدلمیر , زهرا موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین مقاومتی (RT) همراه با تزریق تستوسترون انانتات (TE) بر بیومارکرهای سرمی عضله قلب در رت های نر است. به این منظور تعداد 28 سر رت نر ویستار با سن 10 هفته و وزن 20±200 گرم بطور تصادفی در چهار گروه (n=7) تقسیم شدند: 1- گروه کنترل + دارونما ،2- گروه RT + دارونما،3- گروه TE ،4- گروه RT + TE. تزریق هورمون TE (mg/kg BW20) هفته ای یکبار بصورت داخل عضلانی انجام شد. تمرین مقاومتی سه جلسه در هفته با سه ست پنج تکراری صعود از نردبان (وزنه ها در هفته اول 50 درصد وزن موشها بود که با افزایش 10 درصدی در هر هفته به 120 درصد درهفته پایانی رسید) به مدت هشت هفته بود. پس از انجام خونگیری فعالیت سرمی آنزیمهای AST، LDH و CK MB با روش اسپکتروفتومتری و غلظت سرمی CTn I با روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمرین مقاومتی به تنهایی موجب افزایش معنی دار (p<0.05) غلظت سرمی CTn I و فعالیت سرمی CK MB نسبت به گروه کنترل می گردد. همچنین تمرین مقاومتی همراه با تجویز هورمون افزایش معنی دار (p<0.05) فعالیت سرمی آنزیمهای AST، LDH ، CK MB و همچنین غلظت سرمی CTn I نسبت به گروه را به دنبال خواهد داشت. اگرچه تمامی فاکتورهای اندازه گیری شده در گروه هورمون نسبت به گروه کنترل افزایش داشت اما معنی دار نمی باشد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که تزریق داخل عضلانی دوز کم تستوسترون انانتات به تنهایی احتمالا تاثیر چندانی بر میوکارد نخواهد گذاشت اما مصرف همزمان دوز کم این دارو با تمرین مقاومتی و تمرین مقاومتی به تنهایی می تواند موجب آسیب میوکارد قلب گردد .

کلمات کلیدی

, تستوسترون انانتات , تمرین مقاومتی, میوکارد , بیومارکر , رت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043729,
author = {کرباسی, سمیرا and زعیمی, مهدیه and مهری, مهرداد and رشیدلمیر, امیر and موسوی, زهرا},
title = {تاثیر تمرین مقاومتی و تزریق تستوسترون انانتات بر بیومارکرهای عضله قلب در رت های نر},
booktitle = {سومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {تستوسترون انانتات ، تمرین مقاومتی، میوکارد ، بیومارکر ، رت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تمرین مقاومتی و تزریق تستوسترون انانتات بر بیومارکرهای عضله قلب در رت های نر
%A کرباسی, سمیرا
%A زعیمی, مهدیه
%A مهری, مهرداد
%A رشیدلمیر, امیر
%A موسوی, زهرا
%J سومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق
%D 2014

[Download]