مطالعات روان شناختی, دوره (12), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (141-158)

عنوان : ( رابطه بین اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی مادران با اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی دختران )

نویسندگان: آسیه صفرزاده , محمدسعید عبدخدائی , زهرا طبیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه اهمال‌کاری و میزان استفاده از سبک‌های دفاعی مادران با اهمال‌کاری و میزان استفاده از سبک‌های دفاعی دختران بود. نمونه پژوهش 372 نفر، نیمی دختر دبیرستانی و نیمی مادران آن‌ها بودند. پرسشنامه‌های سبک‌های دفاعی (اندروز، سینگ و بوند،1993) و مقیاس اهمال‌کاری (تاکمن،1991) میان آزمودنی‌ها توزیع شد. داده‌های به‌دست‌آمده از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان‌دهنده رابطه‌های مثبت معنادار بین اهمال‌کاری، سبک دفاعی رشدیافته، سبک دفاعی رشدنایافته و سبک دفاعی نورتیک مادران با دختران خود بود. بین استفاده مادران از سبک دفاعی رشد یافته و اهمال‌کاری دختران رابطه منفی و استفاده مادران از سبک دفاعی نوروتیک و اهمالکاری دختران رابطه مثبت معنادار مشاهده شد، اما بین استفاده مادران از سبک دفاعی رشد نایافته و اهمال‌کاری دختران همبستگی مثبت معنادار مشاهده نشد. همچنین از بین سبک‌های دفاعی، به‌ترتیب میزان استفاده از سبک دفاعی رشدنایافته به‌طور مثبت، میزان استفاده از سبک دفاعی رشدیافته به‌طور منفی و میزان استفاده از سبک دفاعی نوروتیک به‌طور منفی پیش‌بین معنا‌دار برای اهمال‌کاری بودند‌.

کلمات کلیدی

, اهمال‌کاری؛ سبک دفاعی رشدیافته؛ سبک دفاعی رشدنایافته؛ سبک دفاعی نوروتیک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043733,
author = {صفرزاده, آسیه and عبدخدائی, محمدسعید and طبیبی, زهرا},
title = {رابطه بین اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی مادران با اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی دختران},
journal = {مطالعات روان شناختی},
year = {2014},
volume = {12},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-3386},
pages = {141--158},
numpages = {17},
keywords = {اهمال‌کاری؛ سبک دفاعی رشدیافته؛ سبک دفاعی رشدنایافته؛ سبک دفاعی نوروتیک، مادر-دختر،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی مادران با اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی دختران
%A صفرزاده, آسیه
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A طبیبی, زهرا
%J مطالعات روان شناختی
%@ 1735-3386
%D 2014

[Download]