کهن نامه ادب پارسی, دوره (4), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (69-92)

عنوان : ( تاریخ ادبیات در تاریخ (مطالعة موردی: منابع تاریخی قرن دهم) )

نویسندگان: سیدمهدی زرقانی , محمدجعفر یاحقی , هادی بیدکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئلة مقاله، جست وجوی اطلاعات تاریخ ادبیاتی در منابع تاریخی است . نویسندگان کتاب های تاریخ ادبیات غالباً تذکره ها را به عنوان منبع اصلی خود قرار می دهند، حال آنکه کتاب های تاریخی، به اعتبار موضوع شان و نیز ارتباط مستقیم نویسندگان شان با نهاد قدرت باید به عنوان یکی از منابع درنظرگرفته شوند . مقاله نشان می دهد که برخی چهره های ادبی که در منابع تذکر های از قلم افتاده اند، در منابع تاریخی به عنوان شاعر معرفی شده اند.نیز اختلا ف نظرهایی میان نویسندگان کتب تاریخی از یک سو با تذکره نویسان و از سوی دیگر با مورخان ادبی وجود دارد. هرچند ممکن است در بسیاری موارد حق با مورخان ادبی باشد، نمی توان منابع تاریخی را یکسره کنار گذاشت . منابع که موضوعی محوری در نظریة تاریخ ادبیات ،« مخاطب شناسی شاعران » تاریخی از جهت نوین است، نیز حائز اهمیت هستند. گزارش ها، قضاوت ها و اطلاعات این آثار، به عنوان نماینده و بیانگر ذهنیت مورخان نسبت به نهاد شعر، به خودی خود قابل بررسی است . مقاله در سه بخش اصلی تنظیم شده است: شاعران از قلم افتاده، شاعران مضبوط و اختلاف نظر مورخان و نویسندگان تاریخ ادبی دربارة آنها و سرانجام چهره هایی که در گفتمان های مسلط جامعة کلاسیک طبع آزمایی کرده اند، اما کسی آنان را به عنوان شاعر نمی شناسد

کلمات کلیدی

, تاریخ ادبی , تاریخ شعر, منابع تاریخی, قرن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043740,
author = {زرقانی, سیدمهدی and یاحقی, محمدجعفر and بیدکی, هادی},
title = {تاریخ ادبیات در تاریخ (مطالعة موردی: منابع تاریخی قرن دهم)},
journal = {کهن نامه ادب پارسی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-0603},
pages = {69--92},
numpages = {23},
keywords = {تاریخ ادبی ; تاریخ شعر; منابع تاریخی; قرن دهم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاریخ ادبیات در تاریخ (مطالعة موردی: منابع تاریخی قرن دهم)
%A زرقانی, سیدمهدی
%A یاحقی, محمدجعفر
%A بیدکی, هادی
%J کهن نامه ادب پارسی
%@ 2383-0603
%D 2013

[Download]