حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (184-193)

عنوان : ( تاثیر انواع و مقادیر کودهای معدنی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptica) درگوجه فرنگی ( )

نویسندگان: کبری اروجی , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کودهای معدنی مختلف بر کنترل گل جالیز در گوجه فرنگی آزمایشی شامل دو بخش مطالعات گلخانه ای و مزرعه ای، بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و مزرعه نمونه آستان قدس رضوی به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: کاربرد کود سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم و اوره هر کدام به میزان 75، 150، 300 و 350 (کیلوگرم در هکتار) برای آزمایش گلخانه ای و به میزان 150، 300 و 350 (کیلوگرم در هکتار) برای آزمایش مزرعه ای. نتایج آزمایشات گلخانه ای و مزرعه ای نشان داد که کاربرد 300 کیلوگرم در هکتار کود اوره و 350 کیلوگرم در هکتار نیترات آمونیوم با تولید بیشترین ماده خشک در گوجه فرنگی نسبت به شاهد در رتبه اول قرار گرفتند. اما از نظر کنترل گل جالیز، مصرف کود نیترات آمونیوم وکود اوره در تمام مقادیر مورد بررسی (150، 300 و 350 کیلوگرم در هکتار) منجر به کاهش وزن خشک گل جالیز در حدود 80 درصد گردیدند. از نظر تولید میوه، کود نیترات آمونیوم (300 کیلوگرم در هکتار) با تولید بیشترین عملکرد (20/53 تن در هکتار) در رتبه اول قرار گرفت. کاربرد سولفات آمونیوم چه در شرایط گلخانه و چه شرایط مزرعه باعث بروز خساراتی بر رشد و بیوماس گوجه فرنگی گردید. به طور کلی از بین تیمارهای کودی آزمایش شده در این پژوهش، بهترین تیمار از نظر کنترل موثر گل جالیز و تولید عملکرد بیشینه، کود نیترات آمونیوم می‌باشد، مصرف مناسب این کود می‌تواند به عنوان یک روش موثر مدیریتی در برنامه تلفیقی کنترل این علف هرز مد نظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, نیترات آمونیوم, اوره, سولفات آمونیوم, علف‌های هرز انگل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043752,
author = {اروجی, کبری and راشدمحصل, محمدحسن and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تاثیر انواع و مقادیر کودهای معدنی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptica) درگوجه فرنگی (},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {28},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4749},
pages = {184--193},
numpages = {9},
keywords = {نیترات آمونیوم، اوره، سولفات آمونیوم، علف‌های هرز انگل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر انواع و مقادیر کودهای معدنی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptica) درگوجه فرنگی (
%A اروجی, کبری
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]