کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی , 2014-06-12

عنوان : ( مصرف رسانه و تاثیر آن بر روابط با اعضای خانواده در میان دانشجویان، مطالعه موردی یک دانشگاه دولتی )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , نرجس محمدی کلاته میراسماعیل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مصرف گرایی ، مدگرایی ،جهت دهی به افکار عمومی و صرف منفعلانه اوقات فراغت همگی دستاوردهای اغلب ناخواسته جهانی است که مملو از ابزارهای رسانه ای است. به همین خاطر است که مالکیت رسانه ها و حمایت آن ها از افکار و ایده های خاص در مطالعات رسانه اهمیت ویژه ای یافته است. رسانه با قدرت تاثیرگذاری قوی که دارد به تنهایی می تواند در روند پیشرو این نهاد مهم اختلال ایجاد نماید و در نهایت بعد از مدتی شاهد خانواده هایی هستیم که روابط آنها از هم گسسته شده نتیجه این از هم پاشیدگی اختلال در جامعه می باشد هدف این تحقیق بررسی تاثیر مصرف اینترنت و شبکه های غربی بر روابط میان اعضای خانواده می باشد.این تحقیق با روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری را دانشجویان دانشکده ادبیات ، دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهند. نمونه ای 051 نفری با روش نمونه گیری تصادفی ساده، و داده ها با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است .اعتبار روایی گویه ها از همبستگی میان گویه ای مورد تایید واقع شده است . نتایج حاکی از آن است که مدت زمان صرف شده برای تماشای شبکه های غربی بر روابط میان اعضای خانواده تاثیرگذار است.یافته ها نشان می دهد مدت زمان صرف شده برای شبکه ها ی غربی که نشان از مجذوب بودن برنامه ها دارد، باعث می شود فرد مدت زمانی را که باید صرف خانواده کند صرف تماشای شبکه های غربی می نماید این امر نشان می دهد تکنولوژی رسانه تاثیر جدی بر روابط مبان اعضای خانواده دارد .

کلمات کلیدی

, ماهواره , اینترنت , خانواده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043764,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and نرجس محمدی کلاته میراسماعیل},
title = {مصرف رسانه و تاثیر آن بر روابط با اعضای خانواده در میان دانشجویان، مطالعه موردی یک دانشگاه دولتی},
booktitle = {کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ماهواره ، اینترنت ، خانواده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مصرف رسانه و تاثیر آن بر روابط با اعضای خانواده در میان دانشجویان، مطالعه موردی یک دانشگاه دولتی
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A نرجس محمدی کلاته میراسماعیل
%J کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
%D 2014

[Download]