حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (194-202)

عنوان : ( در گوجه فرنگی (Orobanche aegyptiaca) کنترل شیمیایی گل جالیزمصری با علفکش های گلایفوسیت و سولفوسولفورون )

نویسندگان: سّمیه تکاسی , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان مشهدی , علی قنبری , ابراهیم کازرونی منفرد , پرنیلسن کودسک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی کنترل گل جالیز مصری در گوجه فرنگی با دو علفکش گلایفوسیت و سولفوسولفورون و یافتن دوز مناسب و تعداد دفعات کاربرد دو علفکش، چند آزمایش در سال 1390 در دانشگاه آرهوس کشور دانمارک انجام گرفت . ابتدا تأثیر دوزهای 029 14 میکرولیتر در لیتر علفکش / 2 و 676 /935 ،0/587 ،0/117 ،0/ 18 میلی گرم در لیتر علفکش سولفوسولفورون و 023 / 3/676 و 378 ،0/735 ،0/147 در شرایط پتری دیش بررسی شد . سپس تأثیر GR گلایفوسیت بر روی بذور گل جالیز بدون حضور گیاه میزبان، با کاربرد ماده محرک جوانه زنی 24 کاربرد شاخساره ای دو علفکش بر رشد گوجه فرنگی و کنترل گل جالیز در ارقام هیبرید پتوپراید 2 و ویوا گوجه فرنگی در شرایط گلخانه ای مورد 75 و 100 گرم ماده مؤثره در هکتار ) و 4 دوز ،50 ، بررسی قرار گرفت . تیمارهای آزمایش گلخانه ای عبارت بودند از 4 دوز علفکش سولفوسولفورون ( 25 60 و 80 گرم ماده مؤثر ه در هکتار ) با کاربردهای منفرد، 2 بار کاربرد و 3 بار کاربرد. اولین کاربرد 15 روز بعد از انتقال ،40 ، علفکش گلایفوسیت ( 20 نشاء و فاصله بین دو کاربرد نیز 14 روز بود . نتایج آزمایش پتری دیش نشان داد که علفکش های سولفوسولفورون و گلایفوسیت به طور معنی داری طول ریشه چه بذ ور گل جالیز را نسبت به شاهد کاهش دادند . نتایج کار گلدانی نشان داد که پاسخ دو رقم گوجه فرنگی به تیمارهای مختلف دو علفکش gr ai/ha 50 یک، دو و سه بار کاربرد و gr ai/ha متفاوت بود. رقم ویوا نسبت به هیبرید پتوپراید 2 در کاربرد هر دو علفکش برتری داشت. تیمارهای 25 دو و سه بار کاربرد علفکش سولفوسولفورون در رقم ویوا در مجموع صفات مورد مطالعه، به ترتیب مناسب ترین تیمارها بودند. تیمارهای یک، دو و علفکش گلایفوسیت در این رقم نیز تیمارهای مناسبی بودند. علفکش سولفوسولفورون نسبت به گلایفوست، gr ai/ha سه بار کاربرد دوزهای 20 و 40 علفکشی ایمن و مناسب برای کنترل گل جالیز در گوجه فرنگی بود.

کلمات کلیدی

, کنترل شیمیایی, علف هرز انگل, ماده محرک جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043769,
author = {تکاسی, سّمیه and بنایان اول, محمد and حمید رحیمیان مشهدی and قنبری, علی and ابراهیم کازرونی منفرد and پرنیلسن کودسک},
title = {در گوجه فرنگی (Orobanche aegyptiaca) کنترل شیمیایی گل جالیزمصری با علفکش های گلایفوسیت و سولفوسولفورون},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {28},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4749},
pages = {194--202},
numpages = {8},
keywords = {کنترل شیمیایی، علف هرز انگل، ماده محرک جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T در گوجه فرنگی (Orobanche aegyptiaca) کنترل شیمیایی گل جالیزمصری با علفکش های گلایفوسیت و سولفوسولفورون
%A تکاسی, سّمیه
%A بنایان اول, محمد
%A حمید رحیمیان مشهدی
%A قنبری, علی
%A ابراهیم کازرونی منفرد
%A پرنیلسن کودسک
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]