دومین همایش ملی نفت و گاز ایران , 2014-10-15

عنوان : ( شناسایی ومطالعه مخاطرات فرآیندی وزیست محیطی درواحدتانک فارم پالایشگاه گازشهیدهاشمی نژادسرخس باروش HAZOP )

نویسندگان: جواد کَشارو , ناصر ثقه الاسلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همزمان باپیشرفت .توسعه فعالیت های صنعتی، مخاطرات مربوط به آنها نیزرشدداشته است. درصنایع نفت وگازنیزهمواره خطرات بالقوه ای وجودداردکه میتواندموجب بروزخسارت های مالی،زیست محیطی وصدمات جانی شدیدوجبران ناپذیری شوند. لذاشناسایی دقیق خطرات عوامل بالقوه آسیب رسان، درصنعت نفت وگازومدیریت ریسک آنها باهدف بهبودایمنی وکاهش توان حوادث ازاهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد. هدف ازاین تحقیق مطالعه وشناسایی مخاطرات واحدتانک فارم پالایشگاه گازشهیدهاشمی نژادسرخس می باشد. این واحدبه دلیل ذخیره میعانات گازی باحجم بالادرمخزن های استوانه ای، همواره دارای پتانسیل مخاطراتی می باشدکه پیامدهای انسانی،زیست محیطی ومالی درپی دارد. دراین تحقیق ازبین روش های متعددشناسایی مخاطرات ازروش مطالعه مخاطرات وراهبردی به دلیل برتری نسبت سایرروش ها استفاده شده است. همچنین برای افزایش دقت وسرعت درشناسایی مخاطرات ازنرم افزار PHA-Pro استفاده شده است. دراین روش پس از تعیین گره های مطالعاتی، انحرافات مشخص وبراساس عددریسک آنهاپیشنهاداتی برای کاهش احتمال وقوع آنهاارائه شده است. نتیجه مطالعه نشان داده که بیشترپیشنهادات شامل نصب تجهیزات هشداردهنده وآموزش پرسنل بوده است، که بالحاظ کردن این نکات عددریسک انحرافات به حدقابل قبول می رسد.

کلمات کلیدی

, مطالعه مخاطرات وراهبردی, تانک فارم, ریسک, عددریسک, شدت واحتمال ریسک, HAZOP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043781,
author = {کَشارو, جواد and ثقه الاسلامی, ناصر},
title = {شناسایی ومطالعه مخاطرات فرآیندی وزیست محیطی درواحدتانک فارم پالایشگاه گازشهیدهاشمی نژادسرخس باروش HAZOP},
booktitle = {دومین همایش ملی نفت و گاز ایران},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مطالعه مخاطرات وراهبردی، تانک فارم،ریسک، عددریسک، شدت واحتمال ریسک، HAZOP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی ومطالعه مخاطرات فرآیندی وزیست محیطی درواحدتانک فارم پالایشگاه گازشهیدهاشمی نژادسرخس باروش HAZOP
%A کَشارو, جواد
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%J دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
%D 2014

[Download]