کنفرانس فیزیک ایران , 2014-09-08

عنوان : ( بررسی خواص ساختاری نانوپودرهای CexZr1-xO2 سنتز شده به روش سل- ژل اصلاح شده )

نویسندگان: محبوبه سادات نوری خرم آبادی , احمد کمپانی , علی خرسند زاک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نانوپودرهایCexZr1-xO2 (x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0) شده به روش سل- ژل اصلاح شده در دمای °C 600 سنتز شدند. پیش ماده های مورد استفاده عبارت بودند از نیترات سریم، اکسی نیترات زیرکونیوم و ژلاتین به عنوان عامل پلیمریزاسیون و تثبیت کننده. ساختار بلوری پودرها به وسیله پراش پرتو ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفت و اندازه بلورک ها با استفاده از دو روش شرر و نمودار اندازه- کرنش (SSP) محاسبه گردید. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) از اکسید سریم و اکسید زیرکونیوم، به ترتیب اندازه متوسط ذرات در حدود 12.30nm و 8.91nm را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, : خواص ساختاری, نانوپودر, سل- ژل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043787,
author = {نوری خرم آبادی, محبوبه سادات and کمپانی, احمد and علی خرسند زاک},
title = {بررسی خواص ساختاری نانوپودرهای CexZr1-xO2 سنتز شده به روش سل- ژل اصلاح شده},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران},
year = {2014},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {: خواص ساختاری، نانوپودر، سل- ژل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص ساختاری نانوپودرهای CexZr1-xO2 سنتز شده به روش سل- ژل اصلاح شده
%A نوری خرم آبادی, محبوبه سادات
%A کمپانی, احمد
%A علی خرسند زاک
%J کنفرانس فیزیک ایران
%D 2014

[Download]