دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دوره (21), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (244-252)

عنوان : ( تعیین گونه انگلهای عامل لیشمانیازیس جلدی با روش مولکولی،در شهرستان مشهد )

نویسندگان: محمد کریمیان شیرازی , غلامرضا رزمی , سیدابوالقاسم نقیبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: لیشمانیازیس جلدی، یکی از بیماری های آندمیک واجد اهمیت بهداشتی در ایران است. تشخیص گونه های لیشمانیا در هر منطقه، برای کنترل بیماری ضروری است. با توجه به تشابه مورفولوژیک انگل های عامل لیشمانیا، لازم است از رو شهای حساس برای تعیین گونه های این انگل استفاده گردد. مطالعه حاضر، به منظور تعیین گونه های ،(PCR) از جمله واکنش زنجیره ای پلیمراز انگل لیشمانیا به روش ملکولی، در شهرستان مشهد انجام گرفت. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، ابتدا از ضایعات جلدی 100 بیمار مبتلا به سالک مراجعه کننده به سه آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان فارابی، دکتر علمداری و کلینیک سرور شهرستان مشهد از پاییز 1390 تا تابستان 1392 ، گسترش نسجی انجام شد. نمونه های مثبت، برای استخراج RPMI غنی شده با NNN تهیه شد و از زخم 25 نفر از آنها، کشت تک یاخته در محیط برای تشخیص PCR انجام گرفت. در مرحله اول، از روش PCR استفاده شدند. در دو مرحله، آزمایش (PCR) و آزمایش DNA برای تعیین گونه های لیشمانیا استفاده گردید. Semi –nested PCR جنس لیشمانیا استفاده شد و در مرحله دوم، از روش آلودگی به جنس لیشمانیا در تمامی نمونه ها، مثبت تشخیص داده شد. در مرحله دوم، 94 % نمونه های ،PCR یافته ها: در مرحله اول مثبت، لیشمانیاتروپیکا و 6% بقیه نمونه ها، لیشمانیاماژور تشخیص داده شدند. نتیجه گیری: انگل های گونه لیشمانیاتروپیکا، در شهرستان مشهد از فراوانی بسیاربالایی برخوردار است.

کلمات کلیدی

لیشمانیاتروپیکا؛ لیشمانیاماژور؛ لیشمانیازیس جلدی؛ واکنش زنجیره ای پلیمراز؛ مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043788,
author = {کریمیان شیرازی, محمد and رزمی, غلامرضا and نقیبی, سیدابوالقاسم},
title = {تعیین گونه انگلهای عامل لیشمانیازیس جلدی با روش مولکولی،در شهرستان مشهد},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی بیرجند},
year = {2014},
volume = {21},
number = {2},
month = {August},
issn = {1607-2197},
pages = {244--252},
numpages = {8},
keywords = {لیشمانیاتروپیکا؛ لیشمانیاماژور؛ لیشمانیازیس جلدی؛ واکنش زنجیره ای پلیمراز؛ مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین گونه انگلهای عامل لیشمانیازیس جلدی با روش مولکولی،در شهرستان مشهد
%A کریمیان شیرازی, محمد
%A رزمی, غلامرضا
%A نقیبی, سیدابوالقاسم
%J دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
%@ 1607-2197
%D 2014

[Download]