جغرافیا و توسعه, دوره (35), شماره (12), سال (2014-7) , صفحات (153-166)

عنوان : ( مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر ارومیه با استفاده از GIS و AHP )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , احمد آفتاب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایجاد امکانات جدید شهری، نیازمند مطالعه ی دقیق در زمینه ی نحوه ی استقرار صحیح این امکانات در مناطق مختلف یک شهر است.جهت تخصیص درست امکانات شهری، اولین نکته اساسی، انتخاب مکان بهینه با توجه به شرایط متفاوت و گاه متضاد است. این مسأله زمانی اهمیت می یابد که فاکتورهای بسیار مهمی مانند نجات جان انسان ها مد نظر قرار داده می شوند. لذا انتخاب بهینه ی مراکز آتش نشانی به دلیل اهمیت جان افرادی که در معرض خطر واقع شده اند، مسأله ای اساسی تلقی می شود این امر با افزایش 56 درصدی تعداد حوادث شهر ارومیه در سال 1389 نمود بیشتری دارد. در این مقاله برای مکان یابی ایستگاه آتش نشانی از روش تحلیل شبکه و استفاده شده است. GIS در محیط AHP مدل 49 درصد از مساحت شهر ارومیه توسط / نتایج حاصل از تحلیل شبکه براساس زمان استاندارد ( 1 تا 5 دقیقه) بیانگر عدم پوشش 2 مراکز آتش نشانی در وضع موجود می باشد. برای جبران این کمبود با توجه به معیارهای مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی در قالب مدل 4 ایستگاه جدید مکان یابی و پیشنهاد گردید و شعاع عملکردی ایستگاه های ،GIS و نتایج حاصل ار تحلیل شبکه در محیط AHP پیشنهادی به همراه ایستگاه های موجود براساس زمان استاندارد رسیدن خودروهای آتش نشانی به محل حریق، به منظور تعیین سطح پوشش شهر ارومیه توسط این مراکز با استفاده از تحلیل شبکه به صورت تصوریری نشان داده شده است که خود می تواند راهنمای عمل برنامه ریزان و مدیران شهری ارومیه در زمینه ی خدمات رسانی باشد.

کلمات کلیدی

, مکان یابی, تحلیل شبکه, فرایند تحلیل سلسه مراتبی, سیستم اطلاعات جغرافیایی, ایستگاه های آتش نشانی, شهر ارومیه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043793,
author = {رهنماء, محمدرحیم and احمد آفتاب},
title = {مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر ارومیه با استفاده از GIS و AHP},
journal = {جغرافیا و توسعه},
year = {2014},
volume = {35},
number = {12},
month = {July},
issn = {1735-0735},
pages = {153--166},
numpages = {13},
keywords = {مکان یابی، تحلیل شبکه، فرایند تحلیل سلسه مراتبی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، ایستگاه های آتش نشانی، شهر ارومیه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر ارومیه با استفاده از GIS و AHP
%A رهنماء, محمدرحیم
%A احمد آفتاب
%J جغرافیا و توسعه
%@ 1735-0735
%D 2014

[Download]