مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care, دوره (4), شماره (11), سال (2014-10) , صفحات (77-86)

عنوان : ( بررسی تاثیر حضور عروسک نمایشی کلاه قرمزی بر اضطراب قبل از عمل جراحی آپاندیسیت در کودکان بستری در بیمارستان دکترشیخ مشهد )

نویسندگان: طیبه ریحانی , زهرا دهقان , رضا شجاعیان , سید محسن اصغری نکاح , حمیدرضا بهنام وشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: اضطراب شایعترین مشکل قبل از عمل جراحی است. اضطراب قبل از عمل جراحی نه تنها موجب درد و رنج بسیاری برای کودکانی می شود؛ بلکه تاثیر منفی بر بهبودی پس از عمل و احتمالاً مدت بعد از آن می گذارد. انتخاب راهکاری موثر و کم خطر و کم هزینه به منظور کنترل اضطراب کودکان قبل از عمل جراحی ضروری به نظر می رسد. هدف: تعیین تاثیر حضور عروسک نمایشی کلاه قرمزی بر اضطراب قبل از عمل جراحی آپاندیسیت در کودکان بستری. روش: در یک مطالعه نیمه تجربی کارآزمایی بالینی شاهدار تصادفی شده در بخش جراحی بیمارستان دکترشیخ مشهد، 50 کودک 6 تا 12 ساله که برای عمل جراحی آپاندیسیت آماده می شدند، به صورت قرعه کشی ساده انتخاب و در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. کودکان گروه مداخله یک ساعت قبل از عمل با عروسک کلاه قرمزی آشنا می شدند و همه جا با کودک بودند. سپس آزمون اضطراب RCMAS سنجیده شد و کودک در اختیار متخصص بیهوشی قرار می گرفت. ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﻲﻣﺴﺘﻘﻞ و تی زوجی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS ویرایش 5/11 انجام شد. یافته ها: 18 دختر و 32 پسر با متوسط سنی 2±45/9 سال در مطالعه شرکت داشتند. در گروه مداخله، میانگین اضطراب قبل و بعد از مداخله 7/16±9/48 و 4/12±5/31 و در گروه کنترل 3/17±5/45 و 6/19±1/59 بود. تفاوت اضطراب قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه معنی دار است؛ منتهی در گروه مداخله کاهش و در گروه کنترل افزایش پیدا کرده است (p<0/001). نتیجه گیری: عروسک نمایشی کلاه قرمزی می تواند به عنوان راهکاری موثر برای کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی کودکان توصیه شود.

کلمات کلیدی

, عروسک نمایشی؛ اضطراب جراحی؛ کودکان 6, 12 سال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043794,
author = {طیبه ریحانی and زهرا دهقان and رضا شجاعیان and اصغری نکاح, سید محسن and حمیدرضا بهنام وشانی},
title = {بررسی تاثیر حضور عروسک نمایشی کلاه قرمزی بر اضطراب قبل از عمل جراحی آپاندیسیت در کودکان بستری در بیمارستان دکترشیخ مشهد},
journal = {مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care},
year = {2014},
volume = {4},
number = {11},
month = {October},
issn = {2008-2487},
pages = {77--86},
numpages = {9},
keywords = {عروسک نمایشی؛ اضطراب جراحی؛ کودکان 6، 12 سال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر حضور عروسک نمایشی کلاه قرمزی بر اضطراب قبل از عمل جراحی آپاندیسیت در کودکان بستری در بیمارستان دکترشیخ مشهد
%A طیبه ریحانی
%A زهرا دهقان
%A رضا شجاعیان
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A حمیدرضا بهنام وشانی
%J مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care
%@ 2008-2487
%D 2014

[Download]