روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی, دوره (10), شماره (40), سال (2014-9) , صفحات (371-381)

عنوان : ( اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر خودکارآمدی تعاملی کودکان آسیب دیده از سرپرستی )

نویسندگان: شیوا زارع زاده خیبری , پروین رفیعی نیا , سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثربخشی هنردرمانگری گروهی بیانگر بر خودکارآمدی تعاملی کودکان آسیب دیده از سرپرستی بررسی شد. این پژوهش یک طرح شبه آزمایشی به صورت پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه و انتخاب تصادفی بود. نمونه این پژوهش 28 نفر از کودکان مقیم در مراکز شبه خانواده در سطح شهر مشهد بود که با روش نمونه برداری در دسترس انتخاب شد. شرکت کنندگان به شیوه تصادفی انتخاب و به دو گروه 14 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای مداخله هنردرمانی گروهی را دریافت کرد و گروه گواه هیچگونه مداخله ای دریافت نکرد. هر دو گروه در دو مرحله زمانی پیش آزمون و پس آزمون توسط مقیاس خودکارآمدی کودکان در تعامل با همسالان (ویلر و لاد، 1982) ارزیابی شدند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد آزمودنی های گروه آزمایش از لحاظ خودکارآمدی در موقعیت های تعارضی و غیرتعارضی به طور معنادار بر گروه گواه برتری داشتند. با توجه به یافته های پژوهش، هنردرمانگری گروهی در افزایش خودکارآمدی تعاملی کودکان آسیب دیده از سرپرستی موثر است.

کلمات کلیدی

, هنردرمانی گروهی بیانگر, خودکارآمدی تعاملی, کودکان آسیب دیده از سرپرستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043796,
author = {شیوا زارع زاده خیبری and پروین رفیعی نیا and اصغری نکاح, سید محسن},
title = {اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر خودکارآمدی تعاملی کودکان آسیب دیده از سرپرستی},
journal = {روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی},
year = {2014},
volume = {10},
number = {40},
month = {September},
issn = {1735-305X},
pages = {371--381},
numpages = {10},
keywords = {هنردرمانی گروهی بیانگر، خودکارآمدی تعاملی، کودکان آسیب دیده از سرپرستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر خودکارآمدی تعاملی کودکان آسیب دیده از سرپرستی
%A شیوا زارع زاده خیبری
%A پروین رفیعی نیا
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی
%@ 1735-305X
%D 2014

[Download]