آب و خاک, دوره (28), شماره (3), سال (2014-8) , صفحات (523-533)

عنوان : ( مدل سازی جریان رودخانه هیرمند با استفاده از روش های کاپیولا و خودرگرسیون میانگین متحرک فصلی )

نویسندگان: احمدعلی کیخا , مهدیه مسنن مظفری , محمود صبوحی صابونی , غلامرضا سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل سازی جریان رودخانه در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این وجود، ایجاد داده هایی که بتواند شباهت زیادی با داده های حقیقی داشته باشد، به دلیل اندک بودن داده های جریان رودخانه و وابستگی و همبستگی ماهانه و سالانه آنها، کاری مشکل و پیچیده است. در این مطالعه از آمار 50 ساله و دو روش خودرگرسیون میانگین متحرک فصلی و کاپیولاهای (مفصل های ) فرانک و کلیتون که به ترتیب روش های پیش بینی و شبیه سازی در مدل سازی جریان رودخانه هستند، برای ایجاد داده های جریان رودخانه هیرمند استفاده شد. نتایج نشان داد، داده های بازسازی شده در روش خودرگرسیون میانگین متحرک مقادیر کم جریان رودخانه را به خوبی پیش بینی می کنند، ولی از همبستگی داد ه های تاریخی برخوردار نبوده و حداکثر جریان رودخانه را کمتر از حد واقعی نشان می دهند. از طرف دیگر، کاپیولا همبستگی داده های جریان رودخانه را حفظ 0 بوده که کمتر از روش میانگین / متحرک 0.4./کرده و مقادیری مشابه داده های واقعی ایجاد می کند. همچنین مقدار ریشه میانگین مربع خطا در روش کاپیولا 30) است. لذا می توان گفت، کاپیولا روش مناسبی برای مدل سازی جریان رودخانه هیرمند است.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی, پیش بینی, مدیریت منابع آب,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043802,
author = {احمدعلی کیخا and مهدیه مسنن مظفری and صبوحی صابونی, محمود and غلامرضا سلطانی},
title = {مدل سازی جریان رودخانه هیرمند با استفاده از روش های کاپیولا و خودرگرسیون میانگین متحرک فصلی},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {August},
issn = {2008-4757},
pages = {523--533},
numpages = {10},
keywords = {شبیه سازی، پیش بینی، مدیریت منابع آب، همبستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی جریان رودخانه هیرمند با استفاده از روش های کاپیولا و خودرگرسیون میانگین متحرک فصلی
%A احمدعلی کیخا
%A مهدیه مسنن مظفری
%A صبوحی صابونی, محمود
%A غلامرضا سلطانی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2014

[Download]