دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (19), شماره (4), سال (2014-4) , صفحات (134-159)

عنوان : ( خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‌المللی کالا از طریق جاده )

نویسندگان: سعید محسنی , مصطفی کریم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهم‌ترین تعهد حمل‌کننده کالا این است که کالا را سالم، کامل و به موقع به مقصد برساند. بدیهی است تلف، مفقودی، آواری و تأخیر در رساندن کالا به مقصد اصولاً موجب مسؤولیت حمل‌کننده است. در این تحقیق شیوه‌ی محاسبه غرامت و سقف و استثنائات مربوط به سقف غرامت، در قراردادهای مشمول کنوانسیون CMR مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای محاسبه غرامت ناشی از فقدان و آواری، ارزش کالا در زمان و مکان تحویل آن به حمل‌کننده است که حداکثر 33/8 SDR برای هر کیلوگرم کسری از وزن ناخالص کالا قابل محاسبه خواهد بود. سقف غرامت ناشی از تأخیر نیز معادل کرایه حمل است. البته سقف مزبور در فرضی که ارسال‌کننده ارزش بیش‌تری برای کالا در بارنامه ذکر نموده یا برای تحویل کالا، نفع ویژه‌ای در بارنامه مقرر کرده باشد و همچنین در فرض ارتکاب عمد یا خطای در حکم عمد توسط حمل‌کننده یا اجزاء و خدمه وی رعایت نخواهد نشد.

کلمات کلیدی

, حمل‌کننده, غرامت, فقدان, آواری, تأخیر, کنوانسیون CMR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043803,
author = {محسنی, سعید and کریم زاده, مصطفی},
title = {خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‌المللی کالا از طریق جاده},
journal = {دانشنامه حقوق اقتصادی},
year = {2014},
volume = {19},
number = {4},
month = {April},
issn = {2322-4177},
pages = {134--159},
numpages = {25},
keywords = {حمل‌کننده، غرامت، فقدان، آواری، تأخیر، کنوانسیون CMR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‌المللی کالا از طریق جاده
%A محسنی, سعید
%A کریم زاده, مصطفی
%J دانشنامه حقوق اقتصادی
%@ 2322-4177
%D 2014

[Download]