لسان مبین, دوره (4), شماره (9), سال (2012-11) , صفحات (1-23)

عنوان : ( پژوهشی در اندیشه های سیاسی اشعار احمد مطر )

نویسندگان: احمد رضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میان شاعران معاصر عرب، احمد مطر از معدود شاعرانی است که زندگی خویش را وقف ملّت های عرب کرده و در اشعارش، مردم خفته ی عرب را خطاب قرارداده است؛ وی در سروده های برجسته ی خویش با نام «لافتات» : پلاکاردها- بدانسان که «قرآن» سرنوشت عبرت انگیز اقوام عاد و ثمود را باز می گوید- قاصد تجربه های تلخ همانندان عاد و ثمود است تا از این رهگذر، یارای آن را داشته باشد که توده ی مردم را از خطر حاکمیت و فرمانروایی تباهی و فساد، زنهار داده و مایه ی عبرت آیندگان را فراهم آورد، از این رو مخاطب شعر مطر، طبقات و گروه های خاصّی نیستند بلکه مخاطب شعر او تمام ساکنان خفته ی سرزمین های عربی هستند چرا که شعر او، شعری مردمی است و تصویرگر عشق و ارادت او به مردم؛ نگارنده در جستار حاضر، پس از نگاهی کوتاه و گذرا به زندگی احمد مطر، در درجه ی اوّل، چهره ی مردمیِ شعر مطر و دلایل مقبول بودن او و در درجه ی دوّم چهره ی سیاسی شعر مطر و مهمترین عناصر ایدئولوژی سیاسی شعر او را مورد توجّه قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, احمد مطر, ملّت خفته, حاکمان فاسد, بیداری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043807,
author = {حیدریان شهری, احمد رضا },
title = {پژوهشی در اندیشه های سیاسی اشعار احمد مطر},
journal = {لسان مبین},
year = {2012},
volume = {4},
number = {9},
month = {November},
issn = {2355-8002},
pages = {1--23},
numpages = {22},
keywords = {احمد مطر، ملّت خفته، حاکمان فاسد، بیداری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی در اندیشه های سیاسی اشعار احمد مطر
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%J لسان مبین
%@ 2355-8002
%D 2012

[Download]