اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (28), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (164-176)

عنوان : ( شبیه سازی واکنش کشاورزان به سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری (مطالعه موردی: شهرستان زابل) )

نویسندگان: ابوذر پرهیزکاری , محمود صبوحی صابونی , محمود احمدپور , حسین بدیع برزین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه بخش کشاورزی بز رگترین مصرف کننده آب می باشد، ارائه شیوه های جامع مدیریت منابع آب و تدوین سیاست های صحیح در جهت افزایش بهره وری آب در این بخش لازم و ضروری به نظر می رسد. به همین منظور، در مطالعه حاضر از یک مدل سازی اقتصادی برای شبیه سازی پاسخ کشاورزان شهرستان زابل نسبت ب ه سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری استفاده شد . این کار با بهره گیری از مدل تولید محصولات 1390 بود که با مراجعه - صورت گرفت . دادههای موردنیاز مربوط به سال 91 (PMP) و برنامه ریزی ریاضی مثبت (SWAP) کشاورزی منطقه ای مستقیم به ادارات ذی ربط در شهرستان زابل جمع آوری شد . نتایج نشان داد که اعمال سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری در شهرستان 7 درصد / 6 و 01 / 5 درصد و کاهش میزان آب مصرفی به میزان 23 / 9 و 14 / زابل منجر به کاهش مجموع سطح زیرکشت محصولات زراعی به میزان 54 18 میلیون مترمکعب آب، به عنو ان راهکاری مناسب / نسبت به سال پایه می شود. در پایان ن یز، سیاست سهمیه بندی آب آبیاری با توجه به صرفه جویی 9 برای پایداری منابع آب شهرستان زابل پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, پایداری منابع آب, برنامه ریزی ریاضی مثبت, سهمیه بندیSWAP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043808,
author = {ابوذر پرهیزکاری and صبوحی صابونی, محمود and محمود احمدپور and حسین بدیع برزین},
title = {شبیه سازی واکنش کشاورزان به سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری (مطالعه موردی: شهرستان زابل)},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4722},
pages = {164--176},
numpages = {12},
keywords = {پایداری منابع آب، برنامه ریزی ریاضی مثبت، سهمیه بندیSWAP زابل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی واکنش کشاورزان به سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری (مطالعه موردی: شهرستان زابل)
%A ابوذر پرهیزکاری
%A صبوحی صابونی, محمود
%A محمود احمدپور
%A حسین بدیع برزین
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2014

[Download]