اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی, دوره (7), شماره (27), سال (2013-6) , صفحات (47-57)

عنوان : ( مقایسه ی نظریه ی ذهن، حافظه و کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به وسواس و افراد بهنجار )

نویسندگان: سوسن رئوف حدادی ثانی , پریسا ضیایی , فاطمه رعیّت معینی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه ی ذهن، ظرفیت شناختی جهت بازنمایی حالات ذهنی خود و دیگران و بیانگر توانایی اسناد حالت های ذهنی مانند عقاید، تمایلات، احساسات و نیات به خود و دیگران است. بررسی نظریه ی ذهن، حافظه و کنش های مغزی در افراد مبتلا به اختلال های روانپزشکی در سال های اخیر بخش قابل توجهی از پژوهش ها را به خود اختصاص داده است و اختلال وسواس- اجباری از این قاعده مستثنی نیست. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی نظریه ی ذهن، حافظه و کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری و افراد بهنجار بود. بدین منظور، طی یک پژوهش علی- مقایسه ای، 40 آزمودنی (20 بیمار دارای اختلال وسواسی- اجباری و20 فرد بهنجار) از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر نظریه ذهن، حافظه و کنش های اجرایی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) نشان داد که نمرات نظریه ی ذهن، حافظه ی کلامی و حافظه ی بینایی و کنش های اجرایی بیماران مبتلا به وسواس و افراد بهنجار متفاوت است. یافته ها از این دیدگاه حمایت می کند که در اختلال وسواسی- اجباری، وجود نقایص عصب روانشناختی منجر به عملکرد ضعیف تر این بیماران نسبت به افراد بهنجار می شود.

کلمات کلیدی

, نظریه ی ذهن, حافظه, کنش های اجرایی, اختلال وسواسی, اجباری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043811,
author = {رئوف حدادی ثانی, سوسن and ضیایی, پریسا and رعیّت معینی, فاطمه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {مقایسه ی نظریه ی ذهن، حافظه و کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به وسواس و افراد بهنجار},
journal = {اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی},
year = {2013},
volume = {7},
number = {27},
month = {June},
issn = {2008-0824},
pages = {47--57},
numpages = {10},
keywords = {نظریه ی ذهن، حافظه، کنش های اجرایی، اختلال وسواسی، اجباری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ی نظریه ی ذهن، حافظه و کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به وسواس و افراد بهنجار
%A رئوف حدادی ثانی, سوسن
%A ضیایی, پریسا
%A رعیّت معینی, فاطمه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی
%@ 2008-0824
%D 2013

[Download]