پژوهش های ادبی قرآنی, دوره (2), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (141-164)

عنوان : ( بررسی روانشناختی تشبیه در سوره ی بقره )

نویسندگان: احمد رضا حیدریان شهری , حمید صباحی گراغانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشبیه یکی از پربسامدترین اسلوب های ادبی قرآن به شمار می رود که عمدتاً برای بیان مفاهیم انتزاعی بکار گرفته شده است؛ از آنجا که این اسلوب، مورد اهتمام بسیاری از لغویان و بلاغیان بوده است؛ در این جستار تلاش می شود تا ابتدا رویکرد قدما پیرامون این پدیده و نگاه ناقدان معاصر به این رویکرد، مورد بررسی قرار گیرد و برآنیم تا ضمن بررسی و نقد نگاه قدما به تشبیه، رویکردی ارائه دهیم تا در تحلیل تشبیه در کنار توجه به تناسب و تطابق بیرونی و حسی بین طرفین تشبیه، به بافت کلام و تناسب روانشناختی بین آنها نیز توجه شود. چرا که معتقدیم هر واژه و هر جمله در کنار معنای لغوی خود، دارای ظرفیت عاطفی و هیجانی ویژه ای است که از نظامی وراء نظام زبان بر این نظام تحمیل شده که صفوی از این نظام با عنوان نظام شناختی یاد می کند و آزگود (osgood) آن را معنای تلویحی (connotative meaning) می نامد که متاثر از بازخوردها و نگرش ها است. با بررسی این رویکرد در سوره ی بقره دریافتیم که گفتمان قرآن در بافت های گوناگون و با توجه به نوع مخاطب متفاوت است و تصاویر و واژگانی که برای این موارد انتخاب شده اند، ظرفیت-های عاطفی و هیجانی بالایی دارند. یافته های پژوهش ضمن تایید رویکرد ارائه شده، نشان می دهد که در تبیین تشبیهات قرآنی نباید نگاه جزئی و بریده از متن به آن ها داشت بلکه باید آن ها را به بافت متن ارتباط داد و به ایفای نقش و کارکردشان در ضمن ساختار عام یا تصویر کلی پرداخت.

کلمات کلیدی

, قرآن, سوره‏ی بقره, تشبیه, بافت, روانشناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043815,
author = {حیدریان شهری, احمد رضا and صباحی گراغانی, حمید},
title = {بررسی روانشناختی تشبیه در سوره ی بقره},
journal = {پژوهش های ادبی قرآنی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2345-2234},
pages = {141--164},
numpages = {23},
keywords = {قرآن،سوره‏ی بقره، تشبیه، بافت، روانشناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روانشناختی تشبیه در سوره ی بقره
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%A صباحی گراغانی, حمید
%J پژوهش های ادبی قرآنی
%@ 2345-2234
%D 2014

[Download]