پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (3), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (81-94)

عنوان : ( اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان )

نویسندگان: الهام نیک بخت , محمدسعید عبدخدائی , حسین حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش؛ شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 5 شهر مشهد بودکه در سال تحصیلی 89-90 حداقل در یکی از دروس خود نمره قبولی نگرفته و برای شرکت در کلا سهای جبرانی ثبت نام کرده بودند. از بین 150 دانش آموزی که داوطلبانه به پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سلومون وراث بلوم (1984) و انگیزش تحصیلی دانش آموزی عبدخدائی (1387) پاسخ داده بودند، 20 دانش آموز که بیشترین نمره را از پرسشنامه اهمال کاری وکمترین نمره را از پرسشنامه انگیزش تحصیلی کسب کرده بودند به عنوان حجم نمونه انتحاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند.گروه آزمایش 8 جلسه روش واقعیت درمانی را دریافت کردند. داده ها با روش تحلیل کواریانس تحلیل شد و نتایج نشان داد که؛ مداخله با واقعیت درمانی به شیوه گروهی به طور معناداری موجب کاهش اهمال کاری تحصیلی گردید اما، بر افزایش انگیزش تحصیلی تاثیر معناداری نداشته است.

کلمات کلیدی

واقعیت درمانی; انگیزش تحصیلی; اهمال کاری تحصیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043817,
author = {نیک بخت, الهام and عبدخدائی, محمدسعید and حسن آبادی, حسین},
title = {اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2014},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6352},
pages = {81--94},
numpages = {13},
keywords = {واقعیت درمانی; انگیزش تحصیلی; اهمال کاری تحصیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان
%A نیک بخت, الهام
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A حسن آبادی, حسین
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2014

[Download]