پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (3), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (157-176)

عنوان : ( تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده )

نویسندگان: شهربانو عالی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه محرری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضربا هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه‌ی سنجش کارکرد تحولی خانواده بر مبنای رویکرد تحولی، تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط انجام شده است.نمونه این پژوهش را 148 نفر از مادران کودکان 4تا 6 سال مهدکودکهای شهر مشهد تشکیل دادند. در این تحقیق، ابتدا پرسشنامه‌ی سنجش کارکرد تحولی خانواده(DFFAQ) بر اساس مبانی نظری این رویکرد تهیه شد، سپس برای تعیین روایی آن از روایی محتوایی، ملاکی، روایی سازه (تحلیل عاملی)و برای تعیین پایایی نیز از روشهای آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد. روایی ملاک این پرسشنامه باابزار سنجش کارکردخانواده‌ی مک‌مستر (FAD )محاسبه و ضریب75/0-به‌دست آمد. تحلیل عاملی مؤلفه‌های اصلی با دوران واریماکس انجام شد که با درنظر گرفتن یک مدل 7 عاملی 25/67 درصدازکل واریانس تبیین شد. در خصوص پایایی نیز،ضریب بازآزمایی پرسشنامه‌ی کارکرد تحولی خانواده93/0 و آلفای کرونباخ کلی این پرسشنامه، ۹۲/0 است. همچنین آلفای کرونباخ برای خرده‌مقیاس‌های این پرسشنامه از53/0 تا 72/0 به‌دست آمد که بیانگرپایایی مطلوب این مقیاس به‌طور کلی است. بنابراین، در مجموع می‌توان گفت؛ پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته کارکرد تحولی خانواده از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است و از آن می‌توان در حیطه‌های پژوهشی و درمانی در شناسایی قوت‌ها و ضعف‌های خانواده در دستیابی به توانمندی‌های تحولی استفاده کرد.

کلمات کلیدی

اعتباریابی; پرسشنامه; سنجش; کارکرد تحولی خانواده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043818,
author = {عالی, شهربانو and امین یزدی, سیدامیر and عبدخدائی, محمدسعید and غنائی چمن آباد, علی and فاطمه محرری},
title = {تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2014},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6352},
pages = {157--176},
numpages = {19},
keywords = {اعتباریابی; پرسشنامه; سنجش; کارکرد تحولی خانواده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده
%A عالی, شهربانو
%A امین یزدی, سیدامیر
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A غنائی چمن آباد, علی
%A فاطمه محرری
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2014

[Download]