محیط شناسی- Journal of Environmental Studies, دوره (40), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (439-450)

عنوان : ( کاربرد گزینش دوگانه یک و نیم حدی (OOHB) در ارزش گذاری مشروط برای تعیین مازاد مصرف کننده گردشگران پارک جنگلی سی سنگان )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , کمال عطایی سلوط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهة اخیر به ارزش گذاری کالاهای عمومی توجه بسیاری شده است. با توجه به نقش تأثیرگذار کارکردهای منابع زیست محیطی در افزایش روحیة نشاط و شادی افراد جامعه و ارزیابی های مربوط به امکان سنجی توسعة این نوع مناطق، تعیین ارزش کارکردها ی این منابع امری بسیار مهم است . هدف از مطالعة پیش رو، شناسایی عوامل مؤثر در تمایل به پرداخت گردشگران پارک جنگلی سی سنگان در (OOHB) واقع در استان مازندران برای تفرج در آن و تعیین میزان تمایل به پرداخت با استفاده از گزینش دوگانة یک و نیم حدی روش ارزش گذاری مشروط است. همچنین، در این مطالعه سعی شده است میزان تمایل به پرداخت افرادی که تمایلات اخلاق گرایانه و پیامدگرایانه دارند، جداگانه محاسبه شود. بر اساس یافته های تحقیق، متغیرهایی از قبیل مبلغ پیشنهاد قیمت ، بعد خانوار ، تعداد دفعات بازدید سالیانه، اخلاق گرایی و درآمد ماهیانة خانوار تأثیر معنی داری در تمایل به پرداخت افراد نشان داد. در بین خانوارهایی که تمایلات هدف گرایانه داشته اند، میانگین تمایل به پرداخت فرد به ازای هر خانوار 11751 ریال و در بین افراد دارای تمایلات اخلاق گرایانه، این رقم معادل 13409 ریال است . در نهایت بر اساس یافته های تحقیق حاضر، با محاسبة میانگین وزنی ، خانوارها ی سالیانة خانوارها 12201 ریال برآورد می شود . همچنین، کل (WTP) 0)، میانگین تمایل به پرداخت / 0 و 23 / هدفگرا و اخلاقگرا ( 77 11 میلیارد ریا ل و ارزش ه ر / ارزش تفرجی این پارک با استفاده از گزینش دوگانة یک و نیم حدی در روش ارزش گذاری مشروط 32 هکتار از آن 377 میلیون ریال در سال 1391 برآورد شده است. بنابراین ، توجه هرچه بیشتر مسئولان ذیربط در جهت بسط و گسترش کارکردهای تفرجی پارک جنگلی سی سنگان در جهت افزایش هرچه بیشتر رفاه عمومی گردشگران اجتناب ناپذیر خواهد بود.

کلمات کلیدی

, ارزش گذاری, پارک جنگلی سی سنگان, گزینش دوگانة یک و نیم حدی .(OOHB)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043822,
author = {صبوحی صابونی, محمود and کمال عطایی سلوط},
title = {کاربرد گزینش دوگانه یک و نیم حدی (OOHB) در ارزش گذاری مشروط برای تعیین مازاد مصرف کننده گردشگران پارک جنگلی سی سنگان},
journal = {محیط شناسی- Journal of Environmental Studies},
year = {2014},
volume = {40},
number = {2},
month = {July},
issn = {1025-8620},
pages = {439--450},
numpages = {11},
keywords = {ارزش گذاری، پارک جنگلی سی سنگان، گزینش دوگانة یک و نیم حدی .(OOHB)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد گزینش دوگانه یک و نیم حدی (OOHB) در ارزش گذاری مشروط برای تعیین مازاد مصرف کننده گردشگران پارک جنگلی سی سنگان
%A صبوحی صابونی, محمود
%A کمال عطایی سلوط
%J محیط شناسی- Journal of Environmental Studies
%@ 1025-8620
%D 2014

[Download]