زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (6), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (13-32)

عنوان : ( ارزیابی نفوذپذیری و تزریق پذیری نهشته های کواترنری و توده سنگ های رسوبی ساختگاه سد نرگسی )

نویسندگان: رسول اجل لوییان , عبدالعظیم عظیمیان , ناصر حافظی مقدس , فریدون بهرامی سامانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کی از مهمترین پارامترها در طراحی و ساخت سدها مسئله نشت آب از محل پی و تکیه گاه ها است که علاوه بر هدر رفتن آب ذخیره شده در پشت سد، پایداری سازه سد را نیز به خطر می اندازد. بدین منظور مطالعات وسیعی جهت تعیین مقدار نفوذپذیری توده سنگ های ساختگاه سد و روش های آب بندی آن انجام شده است. در این ارتباط، مقاله حاضر به طور موردی به موضوع نشت در سد نرگسی پرداخته است. این سد برروی نهشته های کواترنری و سازندهای رسوبی بختیاری، میشان و گچساران قرار دارد. بر مبنای آزمایش های فشار آب (لوفران و لوژون) موضوع نشت در این ساختگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است. شاخص نفوذپذیری ثانویه در سال 2005 توسط فویو و همکاران به منظور بررسی تاثیر ویژگی های درزه داری سنگ در نفوذپذیری آنها معرفی گردید. اهمیت این روش امکان تشخیص بین تفاوت بین جک هیدرولیکی و شکست هیدرولیکی می باشد. بر اساس شاخص نفوذپذیری ثانویه (SPI) و داده های حاصل از آزمایش لوژون و همچنین ویژگی های مغزه های حفاری، نفوذپذیری توده های سنگی بررسی گردید. همچنین با توجه به نقش خصوصیات زمین شناسی مهندسی، ناحیه بندی نفوذپذیری و کیفیت توده سنگ در محیط نرم افزار Rockwork 14به منظور ارائه دید سه بعدی و قضاوت مهندسی ساده تر انجام و نتایج آن بصورت مقاطع مناسب ارائه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بجز برخی موارد، همبستگی خوبی میان مقادیر SPI و RQD وجود دارد. نتایج نشان می دهد که بیشترین میزان نشت آب از تکیه گاه چپ می باشد و سازند میشان از لحاظ نفوذپذیری وضعیت بهتری نسبت به سازندهای گچساران و بختیاری دارد.

کلمات کلیدی

, شاخص نفوذپذیری ثانویه(SPI), آزمایش فشار آب, سد نرگسی, نفوذپذیری, نشت, نرم افزارRockwork 14
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043832,
author = {رسول اجل لوییان and عبدالعظیم عظیمیان and حافظی مقدس, ناصر and فریدون بهرامی سامانی},
title = {ارزیابی نفوذپذیری و تزریق پذیری نهشته های کواترنری و توده سنگ های رسوبی ساختگاه سد نرگسی},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-5245},
pages = {13--32},
numpages = {19},
keywords = {شاخص نفوذپذیری ثانویه(SPI)، آزمایش فشار آب، سد نرگسی، نفوذپذیری، نشت، نرم افزارRockwork 14},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی نفوذپذیری و تزریق پذیری نهشته های کواترنری و توده سنگ های رسوبی ساختگاه سد نرگسی
%A رسول اجل لوییان
%A عبدالعظیم عظیمیان
%A حافظی مقدس, ناصر
%A فریدون بهرامی سامانی
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2013

[Download]