تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (6), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (69-94)

عنوان : ( بررسی اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران )

نویسندگان: ابوذر پرهیزگاری , محمود صبوحی صابونی , مهرزاد مستشاری محصص , مهرنوش میرزایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر نوسانات ناشی از نا­اطمینانی نرخ واقعی ارز بر ارزش افزوده ­ی بخش کشاورزی طی دوره­ ی 1390-1357 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا نوسانات ناشی از نا­اطمینانی نرخ ارز با استفاده از روش GARCH محاسبه شده و سپس ماهیت متغیرهای توضیحی مدل پیشنهادی(پایا یا ناپایا بودن متغیرها) با استفاده از آزمون ­های ریشه واحد تعیین شد. در آخر نیز با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه­ های توزیعی گسترده[1](ARDL)، تاثیر نوسانات نرخ واقعی ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر ارزش افزوده­ ی بخش کشاورزی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که اثر نرخ ارز واقعی با وقفه بر نرخ ارز واقعی جاری، مثبت و در سطح اطمینان 95% معنی دار می­ باشد. همچنین متغیر با وقفه­ ی ارزش افزوده و شاخص قیمت تولیدات کشاورزی اثر مثبت و معنی­ دار و متغیرهای نوسان نرخ ارز و وقفه­ ی صادرات کشاورزی اثر منفی و معکوس بر ارزش افزوده­ ی بخش کشاورزی دارند. متغیر موهومی جنگ تحمیلی نیز بر متغیر وابسته بی­ اثر می باشد. افزون بر این نتایج نشان داد که متغیرهای الگوی ارائه شده 36% انحرافات ارزش افزوده از مسیر تعادلی آن را تصحیح می­ کنند. بازگشت به شرایط تعادل نیز در یک دوره­ ی کوتاه مدت سه ساله و نسبتا با سرعت صورت می گیرد. در پایان نیز پیشنهاد شد که نظام ارزی مناسبی توام با سیاست های کلان اقتصادی در بخش کشاورزی و در جهت اصلاح انحرافات نرخ واقعی ارز به کار گرفته شود.

کلمات کلیدی

ارزش افزوده بخش کشاورزی؛ نااطمینانی نرخ ارز؛ تصحیح خطای برداری؛ مدل ARDL
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043838,
author = {ابوذر پرهیزگاری and صبوحی صابونی, محمود and مهرزاد مستشاری محصص and مهرنوش میرزایی},
title = {بررسی اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-6407},
pages = {69--94},
numpages = {25},
keywords = {ارزش افزوده بخش کشاورزی؛ نااطمینانی نرخ ارز؛ تصحیح خطای برداری؛ مدل ARDL},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران
%A ابوذر پرهیزگاری
%A صبوحی صابونی, محمود
%A مهرزاد مستشاری محصص
%A مهرنوش میرزایی
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2014

[Download]