اقتصاد پولی، مالی, دوره (22), شماره (10), سال (2014-6) , صفحات (179-204)

عنوان : ( بررسی علل شکست خصوصی سازی در میان نهادهای مالی(واسطه های مالی) با توجه به الگوهای توسعه سازمانی (مورد مطالعه: بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی) )

نویسندگان: علیرضا خوراکیان , حسین تک روستا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصی سازی، فرآیندی مهم و دقیق در تحول سازمانی است که اگر به درستی اجرا شود، رشد اقتصادی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت، به همین دلیل از آن به عنوان موتور محرکه اقتصادی یاد می شود؛ و در صورتی که به درستی اجرا نشود، و پیاده سازی آن با بی توجهی همراه باشد، نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت. بنابراین این مساله، موضوع مهمی در توسعه ی اقتصادی کشورها است که نادیده گرفتن آن صدمات جبران ناپذیری بر پیکر جامعه وارد خواهد نمود. هدف این تحقیق بررسی علل اصلی در شکست خصوصی سازی است. یکی از مزایای این تحقیق نوآوری در متغیرهای مورد سنجش و نوآوری مکانی است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی، پیمایشی و کتابخانه ای است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و اطلاعات مالی نهادهای مالی استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ و همچنین تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بررسی و احصاء گردید. جامعه آماری در این مطالعه، کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده در شعب مرکزی تهران هستند. نمونه گیری از طریق استراتژی نمونه گیری احتمالی و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد 323 نفر از کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده از طریق جدول مورگان برآورد گردید. برای آزمون فرضیات، مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در این مطالعه میان بکارگیری ابعاد مدل بورک – لیتوین و کسب موفقیت در خصوصی سازی رابطه مثبتی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, خصوصی سازی, توسعه سازمانی, نهادهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043839,
author = {خوراکیان, علیرضا and تک روستا, حسین},
title = {بررسی علل شکست خصوصی سازی در میان نهادهای مالی(واسطه های مالی) با توجه به الگوهای توسعه سازمانی (مورد مطالعه: بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی)},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2014},
volume = {22},
number = {10},
month = {June},
issn = {2251-8452},
pages = {179--204},
numpages = {25},
keywords = {خصوصی سازی، توسعه سازمانی، نهادهای مالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی علل شکست خصوصی سازی در میان نهادهای مالی(واسطه های مالی) با توجه به الگوهای توسعه سازمانی (مورد مطالعه: بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی)
%A خوراکیان, علیرضا
%A تک روستا, حسین
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2014

[Download]