تحقیقات آفات گیاهی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-11) , صفحات (69-80)

عنوان : ( بررسی واکنش تابعی وابسته به سن در زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae آلوده به ولباخیا روی بید آرد Ephestia kuehniella )

نویسندگان: راحله نیک بین , احد صحراگرد , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عوامل مهم در ارزیابی کارایی دشمنان طبیعی، تعیین نرخ حمله آن ها در تراکم های مختلف میزبان و به عبارت دیگر واکنش تابعی است. در این پژوهش، واکنش تابعی وابسته به سن زنبور Bezdenko Trichogramma brassicae آلوده به ولباخیا در تراکم های 5، 10، 20، 30، 40، 60 و 80 عدد از تخم بید آرد Zeller Ephestia kuehniella در شرایط دمایی 1±23 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5±60 درصد و نسبت روشنایی به تاریکی 8:16 ساعت بررسی شد. نتایج مربوط به تجزیه واکنش تابعی، برای روزهای اول و دوم عمر زنبور پارازیتوئید واکنش تابعی نوع سوم و برای روزهای سوم تا نهم عمر نوع دوم را نشان داد. قدرت جستجو (a)، زمان دستیابی (Th) و حداکثر نرخ پارازیتیسم (T/Th)زنبور پارازیتوئید تحت تاثیر سن آن قرار گرفت. با افزایش سن پارازیتوئید قدرت جستجو کاهش معنی داری نشان نداد، در حالی که زمان دستیابی میزبان با افزایش سن زنبور به طور معنی داری افزایش یافت و کم ترین مقدار آن در روز اول عمر به میزان 573/0 ساعت به دست آمد. همچنین با افزایش سن پارازیتوئید، حداکثر نرخ پارازیتیسم زنبور کاهش معنی داری از خود نشان داد به طوری که از مقدار 75/41 تا 51/5 به ترتیب در روزهای اول تا نهم کاهش پیدا کرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سن زنبور در تعیین نوع واکنش تابعی زنبور T. brassicae موثر بوده و کارایی این زنبور در روزهای اول و دوم عمر نسبت به روزهای دیگر عمر بیشتر می باشد.

کلمات کلیدی

, ولباخیا, واکنش تابعی, پارازیتویید, نرخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043840,
author = {راحله نیک بین and احد صحراگرد and حسینی, مجتبی},
title = {بررسی واکنش تابعی وابسته به سن در زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae آلوده به ولباخیا روی بید آرد Ephestia kuehniella},
journal = {تحقیقات آفات گیاهی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {November},
issn = {2322-2366},
pages = {69--80},
numpages = {11},
keywords = {ولباخیا، واکنش تابعی، پارازیتویید، نرخ حمله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی واکنش تابعی وابسته به سن در زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae آلوده به ولباخیا روی بید آرد Ephestia kuehniella
%A راحله نیک بین
%A احد صحراگرد
%A حسینی, مجتبی
%J تحقیقات آفات گیاهی
%@ 2322-2366
%D 2014

[Download]