اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (22), شماره (86), سال (2014-6) , صفحات (201-241)

عنوان : ( بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , افشین امجدی , سمانه شاه حسین دستجردی , رویا محمد زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نحقیق حاضر به مطالعه و بررسی حمایت‌های مرزی صورت‌گرفته در کشورهای مهم تجاری و مقایسه آن با سیاست‌های موجود در ایران می‌تواند راهنمای مناسبی برای سیاست‌گذاران در انجام برنامه‌ریزی‌های صحیح و مناسب به‌منظور افزایش قدرت رقابتی محصولات باغی در بازارهای جهانی باشد. در این راستا، تحقیق حاضر به مطالعه تطبیقی سیاست‌های حمایت تجاری محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب چین، هند، آمریکا، اتحادیه اروپا و ترکیه طی دهه اخیر می‌پردازد. نتایج مطالعه نشان داد، ایران در مقایسه با سایر کشورهای مورد مطالعه از ابزارهای کمتری برای گسترش صادرات محصولات باغی استفاده می‌کند. همچنین، در نظام تعرفه‌ای ایران از ابزارهای متنوع برای کنترل واردات محصولات باغی استفاده نمی‌شود. این در حالی است که سایر کشورهای مورد بررسی، از ابزارهای بیشتری برای کنترل واردات استفاده می‌کنند. در نهایت، بر اساس تجربیات کشورهای منتخب، پیشنهادهای سیاستی در خصوص حمایت از صادرات و واردات محصولات باغی در کشور ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, تجارت, حمایت, کشاورزی, محصولات باغی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043850,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and افشین امجدی and شاه حسین دستجردی, سمانه and رویا محمد زاده},
title = {بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2014},
volume = {22},
number = {86},
month = {June},
issn = {1022-4211},
pages = {201--241},
numpages = {40},
keywords = {تجارت، حمایت، کشاورزی، محصولات باغی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A افشین امجدی
%A شاه حسین دستجردی, سمانه
%A رویا محمد زاده
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2014

[Download]