اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی, دوره (6), شماره (24), سال (2012-9) , صفحات (59-68)

عنوان : ( اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای )

نویسندگان: مرضیه امیری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدعلی کیمیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

راهبردهای مقابله ای، اقداماتی شناختی - رفتاری است که توسط فرد برای اداره ی خواسته هایش در موقعیت های استرس زا و دشوار به کار می رود. منبع کنترل نیز به این باور اشاره دارد که شخص تا چه اندازه پیامدهای زندگی خود را در خود یا بیرون از خود جستجو می کند. این دو متغیر، نقش مهمی در سلامت روانی فرد ایفا می کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر واقعیت درمانی گروهی بر تغییر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای دانشجویان دختر بود. بدین منظور، طی یک مطالعه ی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گنترل و انتساب تصادفی از بین دانشجویان مراجعه کننده به کلینیک دانشگاه فردوسی مشهد، 20 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گره آزمایش و کنترل کاربندی شدند. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه، تحت آموزش واقعیت درمانی گروهی قرار گرفت. گروهها قبل و بعد از مداخله ی ، از نظر راهبردهای مقابله ای و منبع کنترل مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس نشان دهنده ی آن بود که واقعیت درمانی بر تغییر نمرات منبع کنترل و کاهش استفاده از راهبرد هیجان مدار موثر است.

کلمات کلیدی

, واقعیت درمانی, منبع کنترل, راهبردهای مقابله ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043855,
author = {امیری, مرضیه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and کیمیایی, سیدعلی},
title = {اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای},
journal = {اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی},
year = {2012},
volume = {6},
number = {24},
month = {September},
issn = {2008-0824},
pages = {59--68},
numpages = {9},
keywords = {واقعیت درمانی، منبع کنترل، راهبردهای مقابله ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای
%A امیری, مرضیه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A کیمیایی, سیدعلی
%J اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی
%@ 2008-0824
%D 2012

[Download]