ا لٍیی ک گٌز هلی سلاهت غذا: ت لَیذ، تبذیل، هصزف , 2014-10-15

عنوان : ( بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچه سه گونه گیاه (Plantago spp.) دارویی بارهنگ )

نویسندگان: هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه سه گونه بارهنگ برگ پهن آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً (Plantago psyllium L.) و اسفرزه (Plantago lanceolata L.) بارهنگ سرنیزه ای 400 و 500 میلی مولار و در چهار تکرار انجام شد. صفات درصد ،300 ،200 ،100 ، تصادفی با شش سطح شوری شامل غلظتهای 0 جوانهزنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقهچه، طول ریشهچه، طول گیاهچه، نسبت طول ساقه چه به ریش هچه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه انداز هگیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین سه گونه مختلف بارهنگ برای تمامی صفات مورد مطالعه به جز درصد جوان هزنی اختلاف بسیار معنیداری وجود دارد. هم چنین اثر سطوح مختلف تنش شوری روی تمامی صفات بسیار معنیدار 0، برآورد مناسبی از رابطه ی بین درصد نهایی جوانه زنی با تنش شوری بود. / بود. مدل لجستیک سه پارامتری با ضریب تبیین بالای 97 478 ، در باهنگ / که نمایانگر مقدار شوری است که منجر به کاهش 50 درصد جوانه زنی نهایی می شود، در اسفرزه، شوری 6 X پارامتر 50 590 میلی مولار برآورد شد که نشان م یدهد هر سه گونه مقاومت بالایی / 542 میلی مولار و در باهنگ برگ پهن، شوری 5 / سرنیزه ای 1 (2/ 9) و بارهنگ برگ پهن ( 06 / را به شوری در مرحله جوان هزنی دارند. بیشترین و کمترین شیب مدل به ترتیب متعلق به اسفرزه ( 94 بود که نشان دهنده بیشترین و کمترین حساسیت به شوری است. در شوری 500 میلی مولار، جوانهزنی هیچ یک از سه گونه بارهنگ متوقف نشد.

کلمات کلیدی

, بارهنگ, بنیه گیاهچه, درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی, کلرید سدیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043856,
author = {مهدیخانی نهرخلجی, هادی and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچه سه گونه گیاه (Plantago spp.) دارویی بارهنگ},
booktitle = {ا لٍیی ک گٌز هلی سلاهت غذا: ت لَیذ، تبذیل، هصزف},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {بارهنگ، بنیه گیاهچه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، کلرید سدیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچه سه گونه گیاه (Plantago spp.) دارویی بارهنگ
%A مهدیخانی نهرخلجی, هادی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J ا لٍیی ک گٌز هلی سلاهت غذا: ت لَیذ، تبذیل، هصزف
%D 2014

[Download]