ا لٍیی ک گٌز هلی سلاهت غذا: ت لَیذ، تبذیل، هصزف , 2014-10-15

عنوان : ( کاربزد حسگز اّی سیستی در تطخیص باقیها ذً سو مَ در ه اَد غذایی )

نویسندگان: هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ردیبثی ثبلیهب ذً عو مَ در ه اَد غذایی هحیظ سیغت، ؽبهل عیف گغتزد ای اس ر ػٍ بّعت و حغگز بّی سیغتی اس جول ر ػٍ بّی سیغتی اعت و ثزای آ بًلیش ثبلیهب ذً عو مَ ه رَد اعتفبد لزار هیگیزد. حغگز بّی سیغتی، عیغتوی ثب ا ذًاس و چَه، ثغیبر دلیک، حغبط، اختقبفی لبثل حول ث دَ و هیت اَ ذً هلى لَ ذّف را در غلظت بّی ثغیبر ون در وً بًَِّی سیغتی ا ذًاس -ُ گیزی و ذٌ، لذا اهز سٍ اس آى بّ در عل مَ هختلف پشؽىی، ف بٌیع ؽیویبیی، پبیؼ هحیظ سیغت ت لَیذ ه اَد دار یٍی، ث ذْاؽتی غذایی ث زْ هیگیز ذً. حغگز بّی سیغتی هتؾىل اس ع جشء گیز ذً سیغتی، آؽىبرعبس پزداس ذً هیثبؽ ذٌ. ا وّیت ایی ر ػٍ در اٍو ؼٌ ثغیبر ا تًخبثی غًجت ث هلى لَ ذّف خبفی اعت و ثذیی عٍیل اس هذاخل ه اَد هشاحن و ه جَت عذم وبرایی ثغیبری اس ر ػٍ بّی ا ذًاس گُیزی اعت، جل گَیزی هیو ذٌ. ایی حغگز بّ ث گ ای عزاحی هی ؽ ذًَ و ت بٌْ ث یه هبد ی خبؿ اٍو ؼٌ ؾًبى د ذٌّ. تًیج ایی اٍو ؼٌ ث ف رَت پیبم بّیی در هی آیذ و یه ریشپزداس ذً ،ُ هی ت اَ ذً آى بّ را تحلیل و ذٌ. اس آ جًبیی و هج بٌی وبر ایی حغگز بّ ثز اعبط عیغتن سیغتی تعجی ؽذ در آى بّعت و ثب هغبلعبت سیغتی عبسگبری دار ذً، ث بٌثزایی ثز ثبفت بّی س ذً ه رَد هغبلع اثزات ه فٌی جب جًی ذًار ذً. اس ع یَ دیگز در عبل بّی اخیز ثب عزاحی بً سیغتحغگز بّ، حغبعیت ر ػٍ بّی ه رَد ا ذًاس گُیزی افشایؼ چؾنگیزی پیذا وزد اعت. اٍص

کلمات کلیدی

, ثمبیبی عو مَ, ردیبثی, حغگز سیغتی, هحیظ سیغت, غذای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043858,
author = {مهدیخانی نهرخلجی, هادی and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {کاربزد حسگز اّی سیستی در تطخیص باقیها ذً سو مَ در ه اَد غذایی},
booktitle = {ا لٍیی ک گٌز هلی سلاهت غذا: ت لَیذ، تبذیل، هصزف},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ثمبیبی عو مَ، ردیبثی، حغگز سیغتی، هحیظ سیغت، غذای عبلن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربزد حسگز اّی سیستی در تطخیص باقیها ذً سو مَ در ه اَد غذایی
%A مهدیخانی نهرخلجی, هادی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J ا لٍیی ک گٌز هلی سلاهت غذا: ت لَیذ، تبذیل، هصزف
%D 2014

[Download]