هفتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز , 2011-11-08

عنوان : ( تحلیل اگزرژی و بررسی آزمایشگاهی شدت صدای خروجی در اگزوز یک موتور دیزل تزریق مستقیم )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , محمد حاتمی , بهروز صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تلفات اگزرژِ در موتورهای احتراق داخلی می توانند منبعی برای تبدیل به کار مفید.............

کلمات کلیدی

, موتور ذیزل, صداخفه کن, اگرزژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043862,
author = {قاضی خانی, محسن and حاتمی, محمد and صفری, بهروز},
title = {تحلیل اگزرژی و بررسی آزمایشگاهی شدت صدای خروجی در اگزوز یک موتور دیزل تزریق مستقیم},
booktitle = {هفتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {موتور ذیزل، صداخفه کن، اگرزژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل اگزرژی و بررسی آزمایشگاهی شدت صدای خروجی در اگزوز یک موتور دیزل تزریق مستقیم
%A قاضی خانی, محسن
%A حاتمی, محمد
%A صفری, بهروز
%J هفتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
%D 2011

[Download]