اولین کنفرانس بین المللی و سـومـین کـنـفـرانـس مـلی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران , 2014-10-22

عنوان : ( شبیه سازی بالستیک داخلی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با استفاده از روش (VOF)، )

نویسندگان: مصطفی زاهدزاده , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق بالستیک داخلی موتورهای موشک سوخت جامد بدون شیپوره با استفاده از حل عددی به صورت دوبعدی بررسی شده است. گرین سوخت به صورت استوانه توخالی بوده و یک نرم افزار برمبنای روش حجم محدود و الگوریتم فشار مبنا در یک شبکه جابه جا شده به منظور شبیه سازی عددی جریان سیال قابل تراکم لزج در داخل موتورهای موشک سوخت جامد بدون شیپوره توسعه داده شده است. معادلات ناویر استوکس برای جریان قابل تراکم گسسته شده و جریان حل می شود. به منظور شبیه سازی جریان ناپایا، ابتدا تصور می شود جریان در شعاع داخلی به صورت پایا بوده و مقادیر اولیه دقیق برای کمیتهای جریان در هر نقطه داخل دامنه حل بدست آمده و سپس با این مقادیر، جریان به صورت ناپایا تا اتمام سوخت ادامه می یابد. مقایسه نتایج، نشان دهنده مطابقت خوب نتایج حاصل از حل عددی با نتایج حل تحلیلی یک بعدی و همچنین نتایج تجربی می باشد. همچنین در این تحقیق مراحل پسروی سطح سوخت نیز با استفاده از روش (VOF) و به شیوه PLIC یانگز پیشبینی شده است. نتایج این تحقیق جهت اعتبار سنجی با نتایج تحلیلی و تجربی مقایسه شده است. مقایسه نتایج، نشان دهنده مطابقت خوب با نتایج حل تحلیلی یک بعدی و همچنین نتایج تجربی می باشد.

کلمات کلیدی

, نرخ سوزش , سوخت جامد , موشک بدون شیپوره , روش (VOF) , شبیه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043863,
author = {زاهدزاده, مصطفی and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {شبیه سازی بالستیک داخلی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با استفاده از روش (VOF)،},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی و سـومـین کـنـفـرانـس مـلی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نرخ سوزش - سوخت جامد - موشک بدون شیپوره - روش (VOF) - شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی بالستیک داخلی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با استفاده از روش (VOF)،
%A زاهدزاده, مصطفی
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J اولین کنفرانس بین المللی و سـومـین کـنـفـرانـس مـلی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
%D 2014

[Download]