اندیشه مدیریت راهبردی, دوره (8), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (1-250)

عنوان : ( شناخت محتوای قرارداد روان شناختی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: سعید مرتضوی , فریبرز رحیم نیا , علی رضائیان , علیرضا چیت سازیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قرارداد روان شناختی که معمولاً در مقابل قرارداد رسمی مطرح می گردد عبارت است از مجموعه باورهایی درباره اینکه کارکنان و سازمان چه چیزی به یکدیگر ،عرضه و چه چیزی از یکدیگر دریافت می کنند. پژوهش حاضر در پی شناخت محتوای قراردادهای روان شناختی در اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از راهبرد آمیخته با تقدم مرحلۀ کیفی بر کمی است . در مرحله کیفی با نمونه گیری نظری با چهل نفر از اعضای هیئت علمی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت و برای تحلیل آنها از روش تحلیل مضمون استفاده شد . در مرحله کمی، تعهدات به دست آمده با استفاده از مضامین شکل دهنده آنها در قالب پرسش نامه در اختیار نمون های 305 نفری از اعضای هیئت علمی قرار گرفت و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، بررسی شد. داده های این در نهایت ، یازده تعهد برای دانشگاه و هفت تعهد برای اعضای هیئت علمی ذیل قراردادهای روان شناختی احصاء گردید. نتایج نشان می دهد که رعایت عدالت در برخوردها ، ایجاد امنیت شغلی و حمایت و پشتیبانی از اعضای هیئت علمی، مهم ترین تعهدات دانشگاه و اعتلای نام دانشگاه، حضور و فعالی ت فراتر از تکا لیف موظف اداری و بهبود و ارتقای سطح آموزش در دانشگاه، مه مترین تعهدات اعضا برشمرده شده اند.

کلمات کلیدی

, قرارداد روان شناختی, محتوای قرارداد روان شناختی, تعامل انسان و سازمان, تحلیل مضمون, اعضای هیئت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043875,
author = {مرتضوی, سعید and رحیم نیا , فریبرز and علی رضائیان and چیت سازیان, علیرضا},
title = {شناخت محتوای قرارداد روان شناختی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {اندیشه مدیریت راهبردی},
year = {2014},
volume = {8},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-0751},
pages = {1--250},
numpages = {249},
keywords = {قرارداد روان شناختی، محتوای قرارداد روان شناختی، تعامل انسان و سازمان، تحلیل مضمون، اعضای هیئت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناخت محتوای قرارداد روان شناختی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد
%A مرتضوی, سعید
%A رحیم نیا , فریبرز
%A علی رضائیان
%A چیت سازیان, علیرضا
%J اندیشه مدیریت راهبردی
%@ 2008-0751
%D 2014

[Download]