اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (22), شماره (85), سال (2014-5) , صفحات (107-128)

عنوان : ( رتبه بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سیستان )

نویسندگان: علیرضا سرگزی , محمود صبوحی صابونی , هیمن نادر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف آن بوده است که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این تمایل را می توان دستیابی به کارایی و بهره وری بالاتر نامید. هدف مطالعه حاضر رتبه بندی واحدهای زراعی منطقه سیستان با استفاده از رهیافت ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. داده های مورد استفاده در این مطالعه شامل 15 واحد زراعی بوده که در سال زراعی 89-90 جمع آوری شده است. به منظور رتبه بندی این واحدها، ابتدا کارایی زوجی (دوبه دو) هر یک از آن ها محاسبه و سپس ماتریس فرایند سلسله مراتبی از مقایسات زوجی هر یک از مقادیر کارایی واحدها تشکیل شد و نهایتاً رتبه بندی واحد های زراعی انجام گرفت. نتایج رتبه بندی بر اساس کارایی نشان داد که مزرعه 1، 13 و 15 با مقدار کارایی فنی 1 بالاترین رتبه و مزرعه 14 با مقدار 213/0 پایین ترین رتبه را دارد. نتایج رتبه بندی بر اساس تحلیل سلسله مراتبی حاکی از آن بود که مزرعه 1 با وزن 09/0 اولین رتبه، و مزرعه 12 با وزن 046/0 آخرین رتبه را بین مزارع به لحاظ کارایی دارند. بر اساس یافته ها، روش DEA رتبه بندی کاملی را از واحدهای زراعی ارائه نداده و صرفاً رتبه بندی را به صورت دو گروه کارا و ناکارا انجام داده است. لذا رتبه بندی کامل مستلزم اندازه گیری بهره وری نسبی و مقایسه واحدها از نظر برخی جنبه های کاربردی نظیر روش تحلیل سلسله مراتبی است که به کنترل مجدد داده ها و ستانده ها اقدام و از صحت آن اطمینان حاصل می کند.

کلمات کلیدی

, رتبه بندی, واحد زراعی, تحلیل پوششی داده ها, تحلیل سلسله مراتبی, سیستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043884,
author = {علیرضا سرگزی and صبوحی صابونی, محمود and هیمن نادر},
title = {رتبه بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سیستان},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2014},
volume = {22},
number = {85},
month = {May},
issn = {1022-4211},
pages = {107--128},
numpages = {21},
keywords = {رتبه بندی، واحد زراعی، تحلیل پوششی داده ها، تحلیل سلسله مراتبی، سیستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رتبه بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سیستان
%A علیرضا سرگزی
%A صبوحی صابونی, محمود
%A هیمن نادر
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2014

[Download]