اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار , 2013-12-18

عنوان : ( بررسی تاثیر نرخ ارز و نوسانات آن بر انگیزه های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران )

نویسندگان: مصطفی کریم زاده , منصوره وکیل بقمچ , فریبا افروزی گروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از متغیرهای مؤثر در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری نرخ ارز می باشد. نوسانات و تغییرات مداوم نرخ ارز در طول زمان در شکل گیری انتظارات سرمایه گذارن تأثیر به سزایی دارد و با ایجاد ابهام در خصوص قیمت-های آتی کالاها و خدمات، سرمایه گذاران را در شرایط عدم اطمینان قرار می دهد. بر این اساس، نوسانات نرخ ارز در طول زمان به ایجاد نوعی مخاطره و عدم اطمینان می انجامد و از این طریق باعث کاهش سرمایه گذاری می گردد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عدم اطمینان حاصل از نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری در ایران طی دوره زمانی 1390-1357 است. بدین منظور، ابتدا نوسانات نرخ ارز واقعی از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیحی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید و به عنوان متغیر جایگزین عدم اطمینان نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شد. سپس برای به دست آوردن رابطه بلند مدت نوسانات نرخ ارز و سرمایه گذاری از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده گردید. نتایج تحقیق وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین سرمایه گذاری و نوسانات نرخ ارز را تأیید می کند. بر اساس نتایج تحقیق، نوسانات نرخ ارز با سرمایه گذاری خصوصی دارای رابطه منفی و معنادار است. هم چنین تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز دارای رابطه مثبت و معنادار با تابع سرمایه گذاری می باشند.

کلمات کلیدی

, نوسانات نرخ ارز, سرمایه¬گذاری, الگوی خود توضیحی با وقفه¬های توزیعی, GARCH
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043889,
author = {کریم زاده, مصطفی and وکیل بقمچ, منصوره and افروزی گروی, فریبا},
title = {بررسی تاثیر نرخ ارز و نوسانات آن بر انگیزه های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران},
booktitle = {اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نوسانات نرخ ارز، سرمایه¬گذاری، الگوی خود توضیحی با وقفه¬های توزیعی، GARCH},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر نرخ ارز و نوسانات آن بر انگیزه های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران
%A کریم زاده, مصطفی
%A وکیل بقمچ, منصوره
%A افروزی گروی, فریبا
%J اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار
%D 2013

[Download]