علوم زراعی ایران, دوره (16), شماره (3), سال (2014-4) , صفحات (222-235)

عنوان : ( اثر میزان آبیاری و کشت متراکم بر جذب فسفر و رشد بنه های دختری زعفران )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , سیدمحمد سیدی , مهدی جمشید عینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر سطوح آبیاری و کشت پر تراکم بر رفتار بنه های دختری و جذب فسفر در زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی در دو سال زراعی 1391 و 1392 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. در این مطالعه، مقادیر آبیاری (50، 75 و 100 درصد نیاز آبی زعفران) به عنوان عامل اصلی و سطوح کشت پر تراکم شامل 100، 200 و 300 بنه در متر مربع همراه با شاهد (کشت 50 بنه در مربع)، عامل فرعی در آزمایش بودند. بر اساس نتایج آزمایش کمترین تعداد، عملکرد و میزان جذب فسفر در کل بنه های دختری در نتیجه تراکم 50 بنه در متر مربع + 50 درصد آبیاری (به ترتیب 67/178، 11/450 و 65/0 گرم در متر مربع) مشاهده شد. در سال اول اجرای آزمایش، کاهش 50 درصد آبیاری، نقشی در کاهش معنی دار تعداد گل، عملکرد گل‌تر و عملکرد کلاله خشک زعفران نداشت. با این وجود در سال دوم، کاهش آبیاری تا سطح 50 درصد در مقایسه با شاهد (100 درصد آبیاری) منجر به کاهش معنی دار تعداد گل، عملکرد گل‌تر و عملکرد کلاله خشک زعفران (به ترتیب تا 19، 28 و 22 درصد) شد.

کلمات کلیدی

, آبیاری, برداشت زعفران, عملکرد کلاله خشک, میزان فسفر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043893,
author = {کوچکی, علیرضا and سیدی, سیدمحمد and جمشید عینی, مهدی},
title = {اثر میزان آبیاری و کشت متراکم بر جذب فسفر و رشد بنه های دختری زعفران},
journal = {علوم زراعی ایران},
year = {2014},
volume = {16},
number = {3},
month = {April},
issn = {1562-5540},
pages = {222--235},
numpages = {13},
keywords = {آبیاری، برداشت زعفران، عملکرد کلاله خشک، میزان فسفر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر میزان آبیاری و کشت متراکم بر جذب فسفر و رشد بنه های دختری زعفران
%A کوچکی, علیرضا
%A سیدی, سیدمحمد
%A جمشید عینی, مهدی
%J علوم زراعی ایران
%@ 1562-5540
%D 2014

[Download]