فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (14), سال (2015-3) , صفحات (27-28)

عنوان : ( بررسی اثر تغییر پارامترهای عملکردی بر رفتار شعله و توزیع دما و آنالیز اگزرژی مشعلهای کمپیچش پیشآمیخته )

نویسندگان: سیدایمان پیش بین , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , محسن قاضی خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشعل کم پیچش روشی موثر را برای افزایش پایداری در احتراق پیش آمیخته رقیق ارائه میدهد. نقش عدد پیچش به عنوان اصلیترین پارامتر اثرگذار بر عملکرد این مشعلها در مطالعات متعددی و در شرایط مختلف فشار، سرعت مخلوط، نسبت هم ارزی و مشخصات هندسی متفاوت بررسی شده است. فاصله پیچنده از سر مشعل (فاصله درنگ) یکی دیگر از پارامترهای اصلی در طراحی مشعلهای کم پیچش است که تاکنون کمتر مورد توجه بوده است. در این تحقیق با طراحی و ساخت یک مشعل کم پیچش و برپایی یک بستر آزمون و اندازهگیری پارامترهای احتراقی شامل دمای شعله و محصولات احتراق در نقاط مختلف کوره، دبی، فشار و دمای سوخت و هوا و نیز آنالیز محصولات احتراق، اثر تغییر فاصله درنگ در نسبت های هم ارزی مختلف بر توزیع دما و رژیم شعله مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد افزایش فاصله درنگ موجب افزایش میزان برخاستگی شعله و افزایش بازه عملکرد پایدار آن می گردد. همچنین با استفاده از تحلیل اگزرژی عملکرد این مشعلها مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد احتراق پیش آمیخته کم پیچش علیرغم کارکرد در شرایط رقیق، در حدود 17 درصد بازگشت ناپذیری کمتری نسبت به احتراق دیفیوژن داشته و از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیک عملکرد مطلوبی دارد. همچنین انتقال حرارت به بدنه محفظه احتراق در حالت شعله برخاسته نسبت به شعله چسبیده حدود 14 درصد بیشتر است.

کلمات کلیدی

, توزیع دما, تحلیل اگزرژی, بازگشت ناپذیری, فاصله درنگ, پیچنده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043897,
author = {پیش بین, سیدایمان and مدرس رضوی, سیدمحمدرضا and قاضی خانی, محسن},
title = {بررسی اثر تغییر پارامترهای عملکردی بر رفتار شعله و توزیع دما و آنالیز اگزرژی مشعلهای کمپیچش پیشآمیخته},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2015},
volume = {14},
number = {14},
month = {March},
issn = {****-0011},
pages = {27--28},
numpages = {1},
keywords = {توزیع دما، تحلیل اگزرژی، بازگشت ناپذیری، فاصله درنگ، پیچنده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تغییر پارامترهای عملکردی بر رفتار شعله و توزیع دما و آنالیز اگزرژی مشعلهای کمپیچش پیشآمیخته
%A پیش بین, سیدایمان
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%A قاضی خانی, محسن
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2015

[Download]