علوم و تکنولوژی محیط زیست, دوره (15), شماره (3), سال (2014-1) , صفحات (75-80)

عنوان : ( بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان )

نویسندگان: مهدیه مسنن مظفری , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به علت توجه به محیط زیست، آلودگی کاهش مییابد. این موضوع را میتوان در منحنی زیست محیطی کوزنتس نشان داد. اهداف این مطالعه، تعیین نوع رابطه بین آلودگی دی اکسید کربن و تولید سرانه با استفاده از تست هاسمن و سپس تخمین معادله با استفاده از سیستم معادلات همزمان، برآورد منحنی کوزنتس در ایران و تعیین سطح تولید سرانه ای بود که انتظار می رود بعد از آن توجه به محیط زیست افزایش یافته و در نتیجه نرخ تولید آلودگی کاهش یابد. نتایج نشان داد رابطه بین آلودگی و تولید سرانه رابطه ای دو طرفه می باشد. همچنین نرخ کاهش آلودگی در سطح تولید سرانه 6509720 ریال اتفاق خواهد افتاد. با توجه به شبیه سازی صورت گرفته به روش خود رگرسیون میانگین متحرک می توان پس از 17 سال به این تولید سرانه دست پیداکرد.

کلمات کلیدی

, سیستم معادلات همزمان, منحنی کوزنتس, تولید سرانه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043898,
author = {مهدیه مسنن مظفری and صبوحی صابونی, محمود},
title = {بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان},
journal = {علوم و تکنولوژی محیط زیست},
year = {2014},
volume = {15},
number = {3},
month = {January},
issn = {1563-4809},
pages = {75--80},
numpages = {5},
keywords = {سیستم معادلات همزمان، منحنی کوزنتس، تولید سرانه، آلودگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان
%A مهدیه مسنن مظفری
%A صبوحی صابونی, محمود
%J علوم و تکنولوژی محیط زیست
%@ 1563-4809
%D 2014

[Download]