اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (27), شماره (4), سال (2014-2) , صفحات (338-350)

عنوان : ( تحلیل اثرات اقتصادی و رفاهی تشکیل بازار آب آبیاری در استان قزوین )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , ابوذر پرهیزکاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازار آب به عنوان ابزاری اقتصادی سبب توسعه ی تمرکززدایی و تخصیص بهینه منابع آب بین مصرف کنندگان می شود. به همین منظور، در مطالعه حاضر اثرات اقتصادی و رفاهی تشکیل بازار آب در استان قزوین مورد بررسی قرارگرفت و پتانسیل انتقال آب تحت شرایط کم آبی در سطح شهرستان های این استان ارزیابی شد. برای نیل به اهداف فوق، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. جهت دستیابی به نتایج کاربردی، تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و تابع هزینه به شکل نمایی در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت گنجانده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال 91-1390 بود که با مراجعه مستقیم به ادارات ذی ربط در استان قزوین جمع آوری شد. حل مدل در شش مرحله پیاپی و در محیط نرم افزاری GAMS نسخه 9/23 صورت گرفت. پس از حل مدل، تغییرات سطح زیرکشت محصولات آبی، سود ناخالص کشاورزان و نیروی کار مازاد در سطح منطقه ای و در دو حالت (وجود بازار آب و عدم وجود بازار آب) محاسبه شد. نتایج نشان داد که با برقراری بازار آب در استان قزوین مجموع اراضی آبی 2/1 درصد، مجموع سود ناخالص کشاورزان 86/1 درصد و مجموع نیروی کار بکارگرفته شده در بخش کشاورزی 81/1 درصد افزایش می یابد. در پایان، با توجه به نقش حمایتی و سازنده بازارهای آب منطقه ای، مهیاشدن زمینه و شرایط لازم برای برقراری و استفاده بهینه از مکانیسم این نوع نهادها در استان قزوین پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, بازار آب, برنامه ریزی ریاضی مثبت, تجمیع مکانی, مدل SWAP, قزوین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043899,
author = {صبوحی صابونی, محمود and ابوذر پرهیزکاری},
title = {تحلیل اثرات اقتصادی و رفاهی تشکیل بازار آب آبیاری در استان قزوین},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2014},
volume = {27},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4722},
pages = {338--350},
numpages = {12},
keywords = {بازار آب، برنامه ریزی ریاضی مثبت، تجمیع مکانی، مدل SWAP، قزوین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل اثرات اقتصادی و رفاهی تشکیل بازار آب آبیاری در استان قزوین
%A صبوحی صابونی, محمود
%A ابوذر پرهیزکاری
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2014

[Download]