پژوهش آب ایران, دوره (7), شماره (13), سال (2013-12) , صفحات (109-119)

عنوان : ( راهبردهای تخصیص بهینه آب آبیاری و زمین های پایاب شبکه آبیاری نکوآباد در شرایط عدم حتمیت )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , مصطفی مردانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از مدل های برنامه ریزی ریاضی برای حل مسایل تخصیص بهینه منابع آب در سال های اخیر مورد توجه قرارگرفته است. در این میان عامل عدم حتمیت یکی از عوامل مهم و بنیادی در مدل سازی این گونه مسائل است. در مطالعه حاضر، مدلی برای تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری نکوآباد در استان اصفهان برای سال های 1393- 1391 ارایه شده است. جهت اعمال شرایط عدم حتمیت از دو روش برنامه ریزی با پارامترهای بازه ای (IPP) و برنامه ریزی فازی بازه ای دو مرحله ای با برش های α نامتناهی (TSIFP) استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش میزان حفاظت سیستم در مقابل عدم حتمیت (استفاده از روش TSIFP به جای IPP) ، مقدار حد میانی کل سود ناخالص کشاورزان حاصل از انتقال آب در طی سه سال افق برنامه ریزی از 5 /3724 به 3565 میلیارد ریال (3 /4 درصد) کاهش می یابد. در نهایت، استفاده از الگوی تخصیص ارایه شده در روش TSIFP جهت حفاظت بیشتر سیستم در مقابل خسارت های ناشی از عدم اعمال شرایط نامطمئن برای آب قابل دسترس توصیه می شود. جهت جبران کاهش سود ناخالص کشاورزان در این الگو، سیاست های افزایش کارایی توصیه می شود. همچنین، اصلاح سازه های قدیمی شبکه آبیاری نکوآباد در دو منطقه نجف آباد و فلاورجان با بیشترین مقدار تخصیص آب برای کاهش اتلاف آب در این شبکه توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, تخصیص آب آبیاری, تخصیص اراضی کشاورزی, سود ناخالص, شبکه نکوآباد, عدم حتمیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043901,
author = {صبوحی صابونی, محمود and مصطفی مردانی},
title = {راهبردهای تخصیص بهینه آب آبیاری و زمین های پایاب شبکه آبیاری نکوآباد در شرایط عدم حتمیت},
journal = {پژوهش آب ایران},
year = {2013},
volume = {7},
number = {13},
month = {December},
issn = {2008-1235},
pages = {109--119},
numpages = {10},
keywords = {تخصیص آب آبیاری، تخصیص اراضی کشاورزی، سود ناخالص، شبکه نکوآباد، عدم حتمیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهبردهای تخصیص بهینه آب آبیاری و زمین های پایاب شبکه آبیاری نکوآباد در شرایط عدم حتمیت
%A صبوحی صابونی, محمود
%A مصطفی مردانی
%J پژوهش آب ایران
%@ 2008-1235
%D 2013

[Download]