مدیریت آب و آبیاری, دوره (3), شماره (2), سال (2013-12) , صفحات (59-74)

عنوان : ( شبیه سازی واکنش کشاورزان به سیاست کاهش منابع آب در دسترس )

نویسندگان: ابوذر پرهیزکاری , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، برای تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری و شبیه ­سازی واکنش کشاورزان به سیاست کاهش منابع آب در دسترس، از مدل برنامه­ ریزی ریاضی مثبت (PMP) استفاده شد. با استفاده از این مدل، ابتدا ارزش اقتصادی (قیمت سایه­ای) آب آبیاری در هر یک از مناطق رودبار الموت غربی، رجایی­دشت و رودبار الموت شرقی برآورد شد. سپس، واکنش کشاورزان هر منطقه به سیاست کاهش آب در دسترس تحت سناریوهای 10، 20، 30 و 40 درصد بررسی شد. برای حل مدل از داده ­های سال 1390-91 و نرم افزار GAMS نسخه 5/23 استفاده شد. بر پایه نتایج، ارزش اقتصادی آب آبیاری برای هر یک از مناطق رودبار الموت غربی، رجایی­ دشت و رودبار الموت شرقی، به ترتیب 882، 716 و 845 ریال برآورد شد و تفاوت زیادی بین ارزش اقتصادی آب آبیاری و نرخ آب بهای پرداختی کشاورزان در منطقه رودبار الموت وجود داشت. با کاهش آب آبیاری در دسترس، ارزش اقتصادی آب افزایش یافت و الگوی کشت در هر یک از مناطق به نفع محصولاتی که درآمد ثابتی را به ازای مقدار کمتر آب ایجاد می کنند، پیش می ­رود.

کلمات کلیدی

ارزش واقعی آب؛ الگوی بهینه کشت؛ برنامه­ریزی ریاضی مثبت؛ تابع تولید CES؛ رودبار الموت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043904,
author = {ابوذر پرهیزکاری and صبوحی صابونی, محمود},
title = {شبیه سازی واکنش کشاورزان به سیاست کاهش منابع آب در دسترس},
journal = {مدیریت آب و آبیاری},
year = {2013},
volume = {3},
number = {2},
month = {December},
issn = {2251-6298},
pages = {59--74},
numpages = {15},
keywords = {ارزش واقعی آب؛ الگوی بهینه کشت؛ برنامه­ریزی ریاضی مثبت؛ تابع تولید CES؛ رودبار الموت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی واکنش کشاورزان به سیاست کاهش منابع آب در دسترس
%A ابوذر پرهیزکاری
%A صبوحی صابونی, محمود
%J مدیریت آب و آبیاری
%@ 2251-6298
%D 2013

[Download]