اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران- , 2014-10-22

عنوان : ( مدلسازی برخورد قطره به فیلم سیال با کاربرد در پدیده یخ زدگی بدنه هواپیما )

نویسندگان: شیما ملک زاده , احسان روحی گل خطمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دف از کار تحقیقاتی حاضر مدلسازی برخورد قطره به سطح فیلم سیال با استفاده از نرم افزار اپن فم می باشد. انگیزه ی اصلی در انجام - این تحقیق بررسی میزان پدیده ی یخ زنی بر روی بدنه ی هواپیما است. سعی براین است که نقش پاشش در شکلگیری یخ بر روی بال هواپیما مورد بررسی قرار گیرد به خصوص برای قطرات بزرگ بسیار سرد که تاثیر بسزایی بر این پدیده دارند. پارامترهای موثر در مقدار پاشش سایز قطره ٬ عمق فیلم سیال واثرات هوای اطراف میباشد. از آنجایی که انجام مطالعات آزمایشگاهی و در نظر گرفتن تمام پارامتر های موثر بر پخش شوندگی قطره در برخورد به فیلم سیال بسیار مشکل می باشد، در نتیجه تمایل به انجام حل عددی که بتواند میزان پخش شوندگی سیال را بطور کامل و دقیق مدلسازی کند، افزایش می یابد. در این تحقیق، حل عددی جریان غیرقابل تراکم دو فاز آب هوا در برخورد قطره روی لایه ای - از سیال بررسی شده است. در این نوشتار تاثیر هوا و همچنین لایه های یخ زده ی قبلی سیال لحاظ نشده است. لزجت سیال ثابت در نظر گرفته می شود.

کلمات کلیدی

, اپن فم, برخورد قطره, پاشش, فیلمسیال, یخزدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043915,
author = {ملک زاده, شیما and روحی گل خطمی, احسان},
title = {مدلسازی برخورد قطره به فیلم سیال با کاربرد در پدیده یخ زدگی بدنه هواپیما},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران-},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {اپن فم، برخورد قطره، پاشش، فیلمسیال، یخزدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی برخورد قطره به فیلم سیال با کاربرد در پدیده یخ زدگی بدنه هواپیما
%A ملک زاده, شیما
%A روحی گل خطمی, احسان
%J اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران-
%D 2014

[Download]