اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (27), شماره (3), سال (2013-11) , صفحات (180-187)

عنوان : ( بررسی کارایی مزارع گندم سیستان با استفاده از تلفیق مدل بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری و تحلیل پوششی داده ها (RDEA) )

نویسندگان: مصطفی مردانی , علیرضا سرگزی , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه کارایی مزارع گندم سیستان بررسی شد. داده های مورد استفاده شامل50 نمونه بهره بردار محصولات زراعی منطقه سیستان بود که از طریق نمونه گیری ساده و تکمیل پرسشنامه، جمع آوری شد. برای برآورد کارایی مزارع، روش تحلیل پوششی داده ها و مدل بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری ترکیب شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی مزارع نمونه در مدل پیشنهادی (RDEA)، در سطوح ثابت عدم اطمینان معین (ε) و با افزایش میزان احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود (P)، کاهش می یابد. جهت ارزیابی مدل از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شد. نتایج این شبیه سازی مبین توانایی بالای این مدل نسبت به مدل DEA بود. بنابراین، می توان از این روش برای بدست آوردن کارایی واحدهای تصمیم ساز استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, عدم حتمیت, تحلیل پوششی داده ها, کارایی, سیستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043922,
author = {مصطفی مردانی and علیرضا سرگزی and صبوحی صابونی, محمود},
title = {بررسی کارایی مزارع گندم سیستان با استفاده از تلفیق مدل بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری و تحلیل پوششی داده ها (RDEA)},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2013},
volume = {27},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4722},
pages = {180--187},
numpages = {7},
keywords = {عدم حتمیت، تحلیل پوششی داده ها، کارایی، سیستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی مزارع گندم سیستان با استفاده از تلفیق مدل بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری و تحلیل پوششی داده ها (RDEA)
%A مصطفی مردانی
%A علیرضا سرگزی
%A صبوحی صابونی, محمود
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2013

[Download]