اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (27), شماره (3), سال (2013-11) , صفحات (242-252)

عنوان : ( شبیه سازی بازار آب و تحلیل اثرات سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری بر الگوی کشت تحت شرایط کم آبی )

نویسندگان: ابوذر پرهیزکاری , محمود صبوحی صابونی , سامان ضیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های اخیر به علت بروز مشکلات کم آبی، بیشتر کشورها به اتخاذ سیاست های نو در ارتباط با مدیریت تقاضای آب به جای مدیریت عرضه آب گرایش یافته اند. هدف اصلی پژوهش حاضر، شبیه سازی بازار آب به منظور تعیین نقش آن در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب و بررسی اثرات سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری بر الگوی کشت تحت شرایط کم آبی در حوضه رودخانه شاهرود می باشد. برای این منظور، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. پس از طرح مدل، سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری متناسب با انحرافات مجاز هر یک از مناطق، در سه حالت شبیه سازی شد. در انتها نیز اعمال کاهش آب دردسترس تحت سه سناریوی 10، 20 و 30 درصد صورت گرفت. داده های مورد نیاز مربوط به سال پایه 1390 می باشد که با مراجعه مستقیم به ادارات ذی ربط در شهرستان قزوین جمع آوری شد. برای حل مدل نیز از نرم افزار GAMS نسخه 9/23 استفاده شد. نتایج نشان داد که کاربرد سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری راهکاری مناسب برای تخصیص منابع آب در حوضه رودخانه شاهرود می باشد. افزون بر آن، نتایج نشان داد که با تشکیل بازار آب و انجام معاملات بین مناطق مذکور، منافع اقتصادی کشاورزان افزایش می یابد. اعمال کاهش آب دردسترس 10 تا 30 درصد نیز سبب افزایش مجموع سطح زیر کشت محصولات آبی از 9 تا 37 درصد شد.

کلمات کلیدی

, اشتراک گذاری, الموت, بازار آب, برنامه ریزی ریاضی مثبت, کاهش آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043923,
author = {ابوذر پرهیزکاری and صبوحی صابونی, محمود and سامان ضیائی},
title = {شبیه سازی بازار آب و تحلیل اثرات سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری بر الگوی کشت تحت شرایط کم آبی},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2013},
volume = {27},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4722},
pages = {242--252},
numpages = {10},
keywords = {اشتراک گذاری، الموت، بازار آب، برنامه ریزی ریاضی مثبت، کاهش آب دردسترس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی بازار آب و تحلیل اثرات سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری بر الگوی کشت تحت شرایط کم آبی
%A ابوذر پرهیزکاری
%A صبوحی صابونی, محمود
%A سامان ضیائی
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2013

[Download]