آب و فاضلاب, دوره (24), شماره (87), سال (2013-11) , صفحات (33-44)

عنوان : ( طراحی سیستم عرضه آب مطمئن در شرایط عدم حتمیت مطالعه موردی : حوضه آبریز زاینده رود )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , مصطفی مردانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم شبکه توزیع آب شامل انواع منابع عرضه و مراکز تقاضا است. عدم اطمینان در مقدار تقاضا و عرضه در این سیستم ها باعث بروز مشکلات فراوانی برای تصمیم گیرندگان و طراحان می شود. روشهای گوناگونی برای غلبه بر مشکل عدم حتمیت در این نوع از سیستم ها مطرح است. در مطالعه حاضر از بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری (میزان عدم حتمیت)، برای بهینه سازی تخصیص آب، در شبکه عرضه آب حوضه آبریز زاینده رود استفاده شد. تابع هدف مورد مطالعه، حداقل کردن هزینه های مربوط به مراحل طراحی و بهره برداری این شبکه عرضه بود. یک دوره ی 15 ساله طراحی و بهره برداری، شامل دو دوره 5 ساله طراحی برای گسترش و ایجاد تاسیسات جدید و یک دوره 10 ساله بهره برداری در شبکه توزیع آب در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که هزینه کل طرح توسعه شبکه توزیع آب در منطقه مورد مطالعه، برابر با 31/1 میلیارد دلار است. بر اساس یافته ها، افزایش حوضچه های آبهای زیرزمینی برای جبران کمبود آب در منابع آب زیرزمینی توصیه می شود. افزون بر آن، افزایش راندمان آبیاری هزینه های مربوط به شبکه توزیع آب بخش کشاورزی را کاهش می دهد.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, شبکه توزیع آب, محافظه کاری, عدم حتمیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043925,
author = {صبوحی صابونی, محمود and مصطفی مردانی},
title = {طراحی سیستم عرضه آب مطمئن در شرایط عدم حتمیت مطالعه موردی : حوضه آبریز زاینده رود},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2013},
volume = {24},
number = {87},
month = {November},
issn = {1024-5936},
pages = {33--44},
numpages = {11},
keywords = {بهینه سازی، شبکه توزیع آب، محافظه کاری، عدم حتمیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی سیستم عرضه آب مطمئن در شرایط عدم حتمیت مطالعه موردی : حوضه آبریز زاینده رود
%A صبوحی صابونی, محمود
%A مصطفی مردانی
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2013

[Download]